Adaptacija poslovne građevine na k.č. 985 k.o. Ozalj za potrebe proizvodnog postupka galvanizacije i bruniranja metalnih proizvoda, Grad Ozalj