Cestovni most preko rijeke Drave na lokalnoj cesti 40004 s pristupnim cestama i obaloutvrda na dionici rijeke Drave u naselju Križnica, Općina Pitomača