Dogradnja postojećih sunčanih elektrana 'Klasa II', 'Klasa III' i 'Klasa IV' na k.č. 963/25, 963/26 i 963/27, k.o. Cerje Tužno, Grad Ivanec