Kontakti

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Pomoćnica ministra: ANAMARIJA MATAK
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: anamarija.matak@mzoe.hr  
Ivan Hus, tajnik - stručni referent
E-pošta: ivan.hus@mzoe.hr

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje
Tel: 01/ 3717-125
Faks: 01/ 3717-135
E-pošta: okolis.puo@mzoe.hr

Služba za procjenu utjecaja na okoliš
Tel: 01/ 3717-125
Faks: 01/ 3717-135
E-pošta: okolis.puo@mzoe.hr 

Odjel za procjenu utjecaja zahvata na okoliš
Tel: 01/ 3717-125
Faks: 01/ 3717-135
E-pošta: okolis.puo@mzoe.hr  

Odjel za stratešku procjenu utjecaja na okoliš
Tel: 01/ 3717-125
Faks: 01/ 3717-135
E-pošta: okolis.puo@mzoe.hr