Obnova državne ceste D6 Stative - Borlin, dionica: 001 od km 27+140 do km 30+710, duljine 3,57 km