Rekonstrukcija državne ceste Komiža - Vis na dionici odvojak za Rukavac - Vis, k.o. Vis