Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Šljivici, Lovas