Sanacija odlagališta građevinskog otpada u području Pećine-Campanož, Medulin