Sanacija odlagališta otpada 'Strm Breg', Općina Feričanci