Izmjena zahvata sanacije odlagališta komunalnog otpada Borovik, otok Šolta