Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Košer', Općina Pučišća