Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Hintov', na k. č. 1071/23, k. o. Gola, Općina Gola