Sustav javnog navodnjavanja Petrovija ukupne površine 537 ha, Grad Umag