Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na gradskom odlagalištu otpada na k.č. 4334, k.o. Virovitica-grad, Grad Virovitica