Izgradnja postrojenja za preradu maslina u maslinovo ulje na k.č. br. 3/3 i 3/4, k.o. Smoljanci u Općini Svetvinčenat