Izgradnja reciklažnog dvorišta, sortirnice, kompostane i ostale prateće infrastrukture na odlagalištu otpada 'Cere' - faza 3 i 4 na k.č. 2089/2, k.o. Cere, Općina Sveta Nedjelja