Izgradnja zaštitnih pomorskih građevina i uređenje obalnog pojasa na lokaciji Zavala, Općina Jelsa