Izmjena sanacije i zatvaranje odlagališta otpada 'Kokirevo' na k.č. 781/3, k.o. Vojnić, Općina Vojnić