Kontakti uprave

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Pomoćnica ministra: ANAMARIJA MATAK

Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
Ivan Hus, tajnik - stručni referent
E-pošta: ivan.hus@mzoe.hr


Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
Tel: 01/ 3717-125
Faks: 01/ 3717-135
E-pošta: okolis.puo@mzoe.hr 

Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
Tel: 01/ 3717-125
Faks: 01/ 3717-135
E-pošta: okolis.puo@mzoe.hr  

Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš
Tel: 01/ 3717-125
Faks: 01/ 3717-135
E-pošta: okolis.puo@mzoe.hr