Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora

 • Elizabeta Kos, pomoćnica ministra

Ulica grada Vukovara 220
Tel: 01 6307 411
Faks: 01 6307 426

Lidija Budimir Marčec, stručna referentica
E-pošta: tajnica.uvg@mzoe.hr 
 


 

 • Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje

Miro Macan, načelnik sektora
Tel: 01 6307 368 
E-pošta: miro.macan@mzoe.hr 

 • Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

Sandra Sokolić, voditeljica službe
Tel: 01 6307 361 
E-pošta: sandra.sokolic@mzoe.hr 

 • Služba zaštite i korištenja voda

Anđela Kuzman, voditeljica službe
Tel: 01 6307 318 
E-pošta: andela.kuzman@mzoe.hr 

 • Služba vodne politike i međunarodne suradnje

Sanja Genzić Jurišević, voditeljica službe
Tel: 01 6307 352 
E-pošta: sanja.genzicjurisevic@mzoe.hr 
 


 

 • Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu 

Višnja Gregić Biondić, načelnica sektora
tel. 01 6307-328 
E-pošta: visnja.gregicbiondic@mzoe.hr 

 • Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu

Ivan Jeren, voditelj službe
Tel. 01 6307-357 
E-pošta: ivan.jeren@mzoe.hr 

 • Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

Dino Malbaša, voditelj službe
Tel: 01 6307-341
E-pošta: dino.malbasa@mzoe.hr 
 


 
 • Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje 

Vesna Trbojević, načelnica sektora
Tel: 01 6307-476 
E-pošta: vesna.trbojevic@mzoe.hr 

 • Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje 

Milica Šimić, voditeljica službe
Tel: 01 6307-576 
E-pošta: milica.simic@mzoe.hr 

 • Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga

Ksenija Matošović, voditeljica službe
Tel. 01 6310-587
E-pošta: ksenija.matosovic@mzoe.hr 

 • Služba za zaštitu mora i priobalja – Područna jedinica Rijeka, Užarska 2, 51 000 Rijeka

Barbara Škevin Ivošević, voditeljica službe
Tel: 051 213-499 
E-pošta: barbara.skevinivosevic@mzoe.hr