Ostale aktivnosti inspekcije

IPA 2013 FFRAC projekt 'Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj'

U Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike je u veljači 2017. godine započeo s provedbom projekt tehničke pomoći 'Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj' (broj ugovora: 2013-04-40-010201). Vrijednost projekta je 425.000 eura, te se 90% ugovorenog iznosa financira iz programa IPA, a 10% predstavlja nacionalno sufinanciranje. U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga, tj. za provedbu projekta odabrana je tvrtka Ekonerg – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove - inspekcija zaštite okoliša. Uz inspekciju zaštite okoliša, u projektu će sudjelovati i Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike); Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, te predstavnici industrijskog sektora uključujući akreditirane verifikatore. Projekt traje 16 mjeseci s početkom provedbe 20. veljače 2017. godine.

Cilj projekta je poboljšanje praćenja kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova s ciljem ublažavanja klimatskih promjena i poboljšanja cjelokupnog stanja okoliša i smanjenja onečišćenja zraka u Republici Hrvatskoj, kroz unapređenje inspekcije zaštite okoliša u svrhu učinkovitijeg nadzora praćenja kvalitete zraka i svih subjekata prema obvezama u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.

U okviru projekta planirano je ostvarenje sljedećih glavnih rezultata:

 • 1.1. Izrada analize trenutnog stanja u Hrvatskoj vezanog uz praćenje kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova te Izvješća o trenutnom stanju u Republici Hrvatskoj u vezi s praćenjem kvalitete zraka i sustavom trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova uključujući i preporuke za primjenu i kontrolu provedbe svih zakonskih i institucionalnih uvjeta vezanih za praćenje kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
 • 1.2. Izrada Priručnika za inspektore i ciljne skupine za provedbu propisa o praćenju kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
   
 • 2.1. Dizajniranje programa obuke za sve uključene ciljne skupine
 • 2.2. Provođenje programa obuke za sve uključene ciljne skupine
 • 2.3. Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša kroz radionice i putem dvaju studijskih posjeta
   
 • 3.1. Proizvodnja filma/DVDa o postupcima kontrole provedbe u području praćenja kvalitete zraka i trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
 • 3.2. Dizajniranje, uspostavljanje i redovito ažuriranje web-stranice projekta

Informacije o projektu će biti pravovremeno dostupne na web portalu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odnosno i na samoj web stranici projekta koja će biti uspostavljena u roku od 60 dana od početka projekta.

03.04.2017. - Održana svečanost otvorenja projekta (pdf) 

Više o provedbi projekta možete saznati na:
http://www.ipa-inzrak.info/

EU projekt tehničke pomoći 'Jačanje sustava inspekcijskih nadzora industrijskih postrojenja koja značajno utječu na okoliš' (TF/HR/P2-M2-O6-1801)

Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt) je u otvorenom postupku javnog nadmetanja izabrana za provedbu projekta tehničke pomoći 'Jačanje sustava inspekcijskih nadzora postrojenja koja značajno utječu na okoliš' (broj ugovora: TF/HR/P2-M2-O6-1801). Vrijednost projekta je 398.580,00 eura od čega se 90% vrijednosti projekta financira iz programa Prijelazni instrument a 10% je nacionalno sufinancirano.

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) – Uprava za inspekcijske poslove - inspekcija zaštite okoliša. Uz inspekciju zaštite okoliša, u projektu sudjeluju i suradne inspekcije uključene u inspekcijske nadzore zaštite okoliša postrojenja koja značajno utječu na okoliš (koordinirani nadzori). Suradne inspekcije su:

 • Vodopravna inspekcija (MZOE)
 • Veterinarska inspekcija (Ministarstvo poljoprivrede)
 • Sanitarna inspekcija (Ministarstvo zdravstva)
 • Rudarska inspekcija (MZOE i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta)
 • Elektroenergetska inspekcija (MZOE)
 • Inspekcija opreme pod tlakom (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta)
 • Inspekcija zaštite na radu (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)
 • Inspekcija zaštite od požara (Ministarstvo unutarnjih poslova)
 • Inspekcija zaštite i spašavanja (Državna uprava za zaštitu i spašavanje).

Uz navedene suradne inspekcije značajnu ulogu u provedbi projekta imati će i predstavnici industrijskog sektora, akademske zajednice i civilnog društva.

Projekt traje 12 mjeseci s početkom provedbe 9. siječnja 2017. godine.

Cilj projekta je doprinijeti unaprjeđenju cjelokupnog stanja okoliša u Republici Hrvatskoj i smanjenju onečišćenja kroz unaprjeđenje inspekcijskih nadzora.

Projekt je odgovor Republike Hrvatske na obvezu učinkovite provedbe članka 23. Direktive o industrijskim emisijama – IED (2010/75/EU) kojim se države članice obvezuju na uspostavu inspekcijskog sustava za ispitivanje punog opsega učinaka na okoliš od strane postrojenja koja značajno utječu na okoliš. IED je prva direktiva iz područja okolišnog acquis-a koja propisuje zakonsku obvezu uspostave sustava inspekcijskih nadzora u području zaštite okoliša. Do IED-a su inspekcijski nadzori bili regulirani samo na razini preporuke (Preporuka EU-a 2001/331/EC o minimalnim kriterijima za inspekcijske nadzore zaštite okoliša), koja nije obvezujući instrument za države članice.

U okviru projekta planirano je ostvarenje sljedećih glavnih rezultata:

 1. Provedba analize i izrada Izvješća o trenutnom stanju u Republici Hrvatskoj vezano za usklađenost s odredbama Direktive o industrijskim emisijama te izrada preporuka za unaprjeđenje provedbe i kontrolu provedbe propisa u području industrijskih emisija
 2. Izrada i distribucija Smjernica za provedbu inspekcijskih nadzora usklađenosti rada operatera s dozvolama izdanim sukladno odredbama propisa iz područja zaštite okoliša
 3. Unaprjeđenje kapaciteta ciljnih skupina koji se odnose na inspekcijska tijela u području nadzora industrijskih postrojenja koja imaju značajan utjecaj na okoliš kroz ciljane edukacije i studijsku posjetu
 4. Unaprjeđenje komunikacije i suradnje MZOE s predstavnicima industrijskog sektora, akademske zajednice i civilnog društva kroz održane dvije panel rasprave.
  Projekt će biti službeno predstavljen na javnom predstavljanju (kick-off) koje je planirano za veljaču 2017. godine.

Informacije o projektu će biti pravovremeno dostupne na web portalu Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Informacija o projektu će također biti objavljena na web portalu Austrijske agencije za okoliš.

17.02.2017. - Održana svečanost otvorenja projekta (pdf)

22.03.2017. - Održana prva panel diskusija (pdf)

18.12.2017. - Smjernice za provedbu inspekcijskog nadzora usklađenosti rada operatera s uvjetima iz dozvola izdanih sukladno odredbama propisa iz područja zaštite okoliša i proces ukidanja te izmjena i/ili dopuna dozvola (pdf)

28.12.2017. - Održana svečanost zatvaranja projekta (pdf)

 

 

IPA 2011 FFRAC twinning light projekt 'Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih nadležnih državnih tijela i institucija za sprečavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranja u slučajevima djela protiv okoliša'

Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode započela je dana 1. prosinca 2014. godine provedbu IPA 2011 FFRAC twinning light projekta pod nazivom 'Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih nadležnih državnih tijela i institucija za sprečavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranja u slučajevima djela protiv okoliša'.

Projekt je trajao 6+3 mjeseca i provodio se u suradnji s Austrijskom agencijom za okoliš koja je uz svoje stručnjake u provedbi projekta koristila i stručnjake iz Belgije, Nizozemske, Švedske i Slovenije te po potrebi i stručnjake iz međunarodnih institucija.

Uz glavnog korisnika projekta, inspekciju zaštite okoliša Uprave za inspekcijske poslove MZOIP-a, u projektu su također sudjelovali i predstavnici drugih službi MZOIP-a, Ministarstva pravosuđa, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Pravosudne akademije, Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva policije, Ministarstva financija – Carinske uprave, Ministarstva poljoprivrede – vodopravne inspekcije, Ministarstva zdravlja – sanitarne inspekcije, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Prekršajnih sudova, Kaznenih sudova, Visokog upravnog suda te Hrvatske udruge sudskih vještaka.

Cilj projekta je unaprjeđenje sustava zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na provedbi propisa, uspostavljanju struktura nužnih za zaštitu okoliša putem kaznenog prava, povećanju broja otkrivenih i procesuiranih djela na štetu okoliša, jačanju provedbenih kapaciteta, te unapređenju suradnje između ključnih dionika.

Glavne projektne aktivnosti podijeljene su prema osnovnim tematskim područjima kako bi se postigla 4 osnovna rezultata:

 • Rezultat 1 – izrada preporuka za unapređenje suradnje svih dionika u području kaznenih djela protiv okoliša,
 • Rezultat 2 – izrada preporuka za izradu inspekcijskih planova, kao i smjernica za provedbu Direktive o industrijskim onečišćenjima (IED) bazirano na iskustvima zemalja članica EU,
 • Rezultat 3 – priprema treninga materijala i provedba programa edukacije vezano za provedbu IED, u koji će biti uključeni predstavnici svih dionika i provodit će se za 5 odvojenih grupa (2 grupe u Zagrebu te po jedna u Splitu, Osijeku i Rijeci) u trajanju od 2 dana
 • Rezultat 4 – priprema treninga materijala i provedba programa edukacije vezano za područje kaznenih djela protiv okoliša na bazi iskustava u predmetima iz prakse, u koji će biti uključeni predstavnici svih dionika i provodit će se za 5 odvojenih grupa (2 grupe u Zagrebu te po jedna u Splitu, Osijeku i Rijeci) u trajanju od 2 dana.

Prve projektne aktivnosti započele su 15. prosinca 2014. godine radnim sastancima voditelja projekta i stručnjaka s projektnim timom i predstavnicima svih dionika kako bi u što kraćem vremenskom razdoblju bili u mogućnosti realizirati prve rezultate.

Preporuke projekta (pdf)

21.05.2015. - Održana svečanost zatvaranja projekta

 

IPA 2009 twinning projekt 'Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom'

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske uspješno je provelo EU IPA 2009 twinning projekt 'Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom', u razdoblju od lipnja 2012. do travnja 2014. godine.

Projekt je bio ukupne vrijednosti 1.160.000 eura i s 95% sredstava financirala ga je Europska unija u okviru IPA programa I Komponenta dok je preostalih 5% sufinancirala Republika Hrvatska. 

Cilj projekta bio je ojačati kapacitete za provedbu nacionalnih i međunarodnih propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom te unaprijediti postupanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode u području nadzora prekograničnog prometa otpadom, kao i postupanje drugih ključnih dionika.

Uz Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Upravu za inspekcijske poslove, kao glavnog korisnika projekta, ključni dionici ovog projekta bili su:

 • Ministarstvo financija - Carinska uprava;
 • Ministarstvo unutarnjih poslova - Granična policija Uprave za granicu, kao i predstavnici Uprave kriminalističke policije, predstavnici Mobilnih jedinica prometne policije, Odjela pomorske i aerodromske policije, predstavnici Policijskih uprava
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe;
 • Ministarstvo obrane - Obalna straža;
 • Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

Tijekom provedbe projekta  napravljena je procjena postojećeg stanja u RH (organizacijske strukture, odnosa između ključnih dionika i modela suradnje) vezano za provedbu propisa koji uređuju prekogranični promet otpadom, s naglaskom na Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), te usporedba sa stanjem u odabranim zemljama članicama EU,  razvijeni su Postupci za koordiniranu provedbu propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom za inspektore zaštite okoliša i ostale relevantne dionike pa je tako izrađen Priručnik za koordiniranu provedbu Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (direktno primjenjivu u RH kao državi članici EU) i relevantnih odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom te izrađeni  dokumenti: Katalog otpada i Džepni priručnik kao pomoć kod inspekcijskih nadzora pošiljki otpada.

Proveden  je opsežan Program edukacije za inspektore zaštite okoliša i ostale dionike te snimljen film 'Stop nezakonitim pošiljkama otpada' o inspekcijskim nadzorima prekograničnog prometa otpadom za potrebe daljnje edukacije i održivosti projekta.

 

Obuka iz područja suzbijanja djela protiv okoliša u sklopu IPA FFRAC 2011 projekta
Obuka iz područja inspekcijskih nadzora sukladno Direktivi o industrijskim emisijama (2010/75/EC)
Katalog otpada - Smjernice za korištenje Priloga III-V Uredbe (EZ) 1013/2006 o otpremi pošiljaka otpada
IMPEL mreža

IMPEL je Europska mreža za kontrolu provedbe okolišnog zakonodavstva koja trenutno broji 50 članica iz 35 zemalja -  članica EU, te članica EEA i EFTA, uključujući Švicarsku i Norvešku, Republiku Makedoniju, Tursku, Island, Kosovo i Albaniju. Republika Hrvatska odnosno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je punopravna članica IMPEL mreže od 2004. godine. Do tada je Republika Hrvatska imala status zemlje promatrača.

Rad u IMPEL mreži odvija se putem koordinacije koju u svakoj zemlji članici obavljaju nacionalni koordinatori i /ili visoki nacionalni predstavnici.

Nacionalna koordinatorica za Republiku Hrvatsku je voditeljica Službe inspekcijskog nadzora u području industrijskog onečišćenja i zaštite zraka Dubravka Pajkin Tučkar, e-mail: dubravka.pajkin.tuckar@mzoe.hr

Rad u IMPEL mreži odvija se kroz pet radnih grupa u koje  je svaka članica nominirala svoj predstavnike:

• Industrija i zrak
• Otpad i prekogranični promet otpadom
• Voda i tlo
• Zaštita prirode
• Međusektorska Cross cutting radna grupa  
Više o radu IMPEL mreže  i  o provedbi pojedinih projekata, u koje je Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike aktivno uključena od 2001. godine putem svojih predstavnika, možete pratiti na slijedećim linkovima:

IMPEL proslavio 25. godišnjicu


IMPEL lista projekata 2018 - MZOE sudionici (pdf)

IMPEL - predstavnici MZOE u ekspert grupama (pdf)

 

ENPE mreža
Godišnji sastanak inspekcije
Međunarodne aktivnosti inspekcije zaštite okoliša
24.-25.10.2019. - Radionica IMPEL EWEN Atena, Grčka
18.-19.09.2019. - Sastanak IMPEL mreže END OF LIFE SHIPS Aberdeen, UK
26.-27.06.2019. - Izvješće sa radionice SWEAP
9.-12.4.2019. - Radionica MJV - Upravljanje rizicima i nadzor starenja postrojenja
4.4.2019. - Radionica na temu poticanje ulaska programa COPERNICUS
28.-29.03.2019. - Izvješće sa radionice LIFE ENPE
31.12.2018. - 18. Generalna skupština IMPEL mreže
17.12.2018.- Izvješće s IMPEL konferencije
17.12.2018.- Izvješće s II. radionice Europske komisije
19.11.2018. - 1. radionica EK - rad na smjernici za strategiju i dobre prakse radi usklađenosti s ciljevima zaštite okoliša za ruralna područja akcijskog plana za osiguranje usklađenosti postizanja ciljeva zaštite okoliša
19.-20.04.2018. - Međunarodni trening 'Landfill and Circular Economy 2018 – 2021'
09.-12.04.2018. - Radionica 'Pokazatelji sigurnosti'
05.-07.12.2017. - 16. Generalna skupština IMPEL mreže i Godišnji radni sastanak IMPEL Nacionalnih koordinatora
23.-27.10.2017. - IMPEL radionica o zaštiti prirode
04.-05.10.2017. - Sastanak Nacionalnih kontakt osoba u sklopu IMPEL TFS-a
20.-22.09.2017. - 4. radionica MIN-GUIDE projekta
20.-21.09.2017. - Konferencija EU Environmental Enforcement Conference
18.07.2017. - Radni sastanak IMPEL projekta 'Nature protection in permitting and inspection' - primjena članka 6. Direktive o staništima
05.07.2017. - Sjednica Upravljačkog Vijeća EU IMPEL mreže i predstavnika Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike
20.-23.06.2017. - Radni sastanak projektnog tima IMPEL projekta 'Supporting IE Directive'
14.-16.06.2017. - Radionice WEEE / Plastic Project u sklopu IMPEL projekata
14.-15.06.2017. - Međunarodni seminar 'Rizici nastanka nesreća s opasnim tvarima'
18.-19.05.2017. - Konferencija 'Workshop on Mini Conference on Data Analytics' i radni sastanak 'Cross – Cutting' IMPEL stručnog tima
17.-19.05.2017. - Godišnji sastanak Tehničke radne skupine 2 (TWG 2) za nadzor SEVESO postrojenja
11.-12.04.2017. - Radni sastanak IMPEL projekta 'Enforcement actions 2017'
22.-24.03.2017. - Sastanak u sklopu IMPEL projekta 'Supporting IED'
30.11.-02.12.2016. - Sastanak IMPEL Nacionalnih koordinatora i redovna Generalna skupština IMPEL mreže inspekcija zaštite okoliša
22.-24.11.2016. - THEMIS nacionalni trening 'Provedba kontrole okolišnog zakonodavstva i kaznena djela na štetu okoliša'
16.-18.11.2016. - Međunarodni trening 'Jačanje programa inspekcijskih vještina vezano za nadzor odlagališta otpada'
15.-16.11.2016. - Sastanak EU projektne grupe za otpad u okviru projekta Carina 2020
09.-11.11.2016. - Radionica na temu eksploziva i pirotehnike u sklopu Mutual Joint Visit ('MJV') Programme on Inspections under SEVESO III directive
08.11.2016. - Radionica 'Industry and Air Experts' u okviru IMPEL mreže
05.-07.10.2016. - Sastanak Nacionalnih kontakt osoba u sklopu IMPEL TFS 2016
19.-21.09.2016. - Radionica u sklopu projekta 'IMPEL Expert Team on Nature Conservation'
30.06.-01.07.2016. - Radni sastanak u sklopu IMPEL projekta 'IED Implementation Project'
07.-10.06.2016. - IMPEL TFS Konferencija 2016
11.-13.05.2016. - Godišnji sastanak Tehničke radne skupine 2 za SEVESO inspekciju
05.-06.05.2016. - Međunarodni trening 'Jačanje programa inspekcijskih vještina vezano za nadzor odlagališta otpada'
12.-14.04.2016. - 7. radionica na temu zajedničkih inspekcijskih nadzora IED i SEVESO postrojenja
07.-11.03.2016. - Regionalna višekorisnička radionica o nadzoru pošiljki otpada, ECRAN program
16.-17.11.2015. - Međunarodni trening 'Jačanje programa inspekcijskih vještina vezano za nadzor odlagališta otpada'
03.-05.11.2015. - Radionica višekorisničkog ECRAN projekta na temu Prekograničnog prometa otpadom, gospodarenja otpadom i odlaganju otpada
19.-20.10.2015. - Međunarodni trening 'Jačanje programa inspekcijskih vještina vezano za nadzor odlagališta otpada'
06.-07.10.2015. - Radionica na temu Metoda integrirane procjene rizika IRAM/Easy Tools
16.-18.09.2015. - MJV radionica - 'Kultura sigurnosti, vođenje, pokazatelji sigurnosti i primjena'
16.-17.09.2015. - ECRAN regionalna radionica o usklađenosti s uredbama REACH i CLP
08.-10.09.2015. - 5. radionica na temu zajedničkih inspekcijskih nadzora IED i SEVESO postrojenja u sklopu višekorisničkog ECRAN projekta
02.-03.06.2015. - 11. Seminar naučenih lekcija iz industrijskih nesreća u okviru IMPEL mreže
20.-21.05.2015. - Radionica na temu prekograničnog prometa otpadom u sklopu ECRAN projekta, radna grupa ECENA
27.-30.04.2015. - Radionica u sklopu projekta 'IED Implementation Project' u okviru IMPEL mreže
22.-24.04.2015. - Godišnji sastanak tehničke radne skupine 2 (TWG 2)
21.-23.04.2015. - Četvrti po redu edukacijski program u sklopu ECRAN projekta 'Međunarodno jačanje kapaciteta za usklađivanje s regulativom s područja zaštite okoliša'
09.-10.02.2015. - Druga godišnja Skupština Upravljačkog vijeća ECRAN Projekta Europske komisije za radnu grupu ECENA
15.01.2015. - Svečanost otvorenja IPA 2011 Twinning Light projekta 'Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša za sprječavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranja u slučajevima djela protiv okoliša'
04.-06.12.2014. - Sjednica Upravljačkog vijeća THEMIS mreže za borbu protiv kaznenih djela na štetu okoliša
10.-12.12.2014. - 13. Generalna skupština IMPEL mreže
18.-21.11.2014. - 4. Generalna sjednica EUROPOLOVE mreže EnviCrime Net
Suradnja inspekcije zaštite okoliša s drugim tijelima i institucijama
Aktivnosti inspekcije zaštite prirode