GEF (Global Environment Facility) – Fond za globalni okoliš

GEF je nezavisna financijska organizacija koja osigurava sredstva zemljama u razvoju za provedbu projekata vezanih za bioraznolikost, klimatske promjene, međunarodne vode, ozonski sloj i trajne organske onečišćujuće tvari, a koji doprinose očuvanju globalnog okoliša i promiču principe održivosti. GEF ujedno ima ulogu financijskog mehanizma za provedbu Konvencije o biološkoj raznolikosti, Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime, Stockholmske konvencije o trajnim organskim onečišćujućim tvarima, UN-ove konvencije o borbi protiv dezertifikacije. Također pomaže provedbu Montrealskog protokola o česticama koje oštećuju ozonski sloj te Konvencije o živi.

U GEF-u su okupljene 182 vlade članice, a partnerstvo čine međunarodne organizacije, nevladine organizacije i privatni sektor.

Projekti koje financira GEF predstavljaju vlasništvo pojedine zemlje i od njihovih se vlada očekuje da GEF-ove aktivnosti integriraju u kontekst svojih prioriteta zaštite okoliša i nacionalnog razvoja. Projektima upravljaju GEF-ove provedbene agencije, a nacionalna tijela političkog odlučivanja i planiranja projekata moraju biti upoznata s GEF-ovim operativnim politikama i procedurama te moraju osigurati nacionalnu i lokalnu podršku za nastavak aktivnosti po završetku pojedinog projekta. GEF-ove opće politike, operacije i članstvo odobrava Skupština GEF-a, koju čine predstavnici svih država, i koja odlučuje o izmjenama Instrumenta – dokumenta o osnivanju i radu GEF-a.

Glavno upravljačko tijelo GEF-a je njegovo Vijeće, sastavljeno od predstavnika 32 grupe država (konstituenci), koje razvija, usvaja i vrednuje GEF-ove programe, a rad Vijeća otvoren je za predstavnike nevladinih organizacija i civilnog društva.

Republika Hrvatska članica je GEF-a, a svojstvo zemlje primateljice imala je do članstva u EU.

Sredstvima GEF-a u Republici Hrvatskoj provedeno je ili je još u provedbi 14 nacionalnih projekata i 17 regionalnih i globalnih projekata čiji su nositelji nacionalne institucije, a provoditelji GEF-ove provedbene agencije (UNDP, Svjetska banka, UNEP i UNIDO):

  • Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj - PARCS (GEF/UNDP)
  • Projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora I. (GEF/WB)
  • Projekt za reviziju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

  • Strateško partnerstvo za velike mediteranske ekosustave (GEF/UNEP MAP)
  • Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom (GEF/WB)
  • Zaštita i održivo korištenje krških vodonosnih sustava - DIKTAS (GEF/UNEP/UNESCO)

Link: Global Environment Facility (GEF)