Otpad

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom planskih dokumenata u gospodarenju otpadom, izradom propisa iz područja gospodarenja otpadom, poslove vezane uz uspostavu sustava gospodarenja otpadom, izdavanje dozvola, rješenja i potvrda za gospodarenje otpadom iz nadležnosti Ministarstva te poslove prekograničnog prometa otpadom.

ANAMARIJA MATAK
Pomoćnica ministra za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: anamarija.matak@mingor.hr  
Ivan Hus, stručni referent
E-pošta: ivan.hus@mingor.hr   

Sektor za održivo gospodarenje otpadom
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: okolis.otpad@mingor.hr  

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: okolis.puo@mingor.hr