Novosti

Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole na javnoj raspravi

 • Farma Veliki Otok, Općina Legrad, od 03. srpnja do 03. kolovoza 2020., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za nova postrojenja
 
 • Odlagalište otpada 'Pepelane', Našice, od 28. siječnja do 27. veljače 2020., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
     

Javna rasprava za postupak izmjene i razmatranja uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli

 • HEP-Proizvodnja d.o.o., EL-TO Zagreb,  od 28. svibnja do 29. lipnja 2020., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 

Uvidi u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli

 • Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Prehrambena industrija VINDIJA d.d., Varaždin, od 16. lipnja do 16. srpnja 2020. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za VINDIJA d.d., poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/20-45/09, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Industrija mesa Koka d.d., Varaždin, od 16. lipnja do 16. srpnja 2020. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za Industrija mesa Koka d.d., poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/20-01/09, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • LTH Alucast d.o.o., Čakovec, od 10. lipnja do 25. lipnja 2020. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za LTH Alucast d.o.o., poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/18-45/05, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Postrojenje za obradu otpada fizikalno-kemijskim metodama, bioremedijaciju i kondicioniranje te privremeno skladištenje opasnog otpada na lokaciji Donji Šarampov u Ivanić Gradu, operatera Aeks d.o.o., od 27. svibnja do 12. lipnja 2020. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za nova postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za obradu otpada fizikalno-kemijskim metodama, bioremedijaciju i kondicioniranje te privremeno skladištenje opasnog otpada na lokaciji Donji Šarampov u Ivanić Gradu, operatera Aeks d.o.o., poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/18-45/02, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Odlagalište otpada Rakitovac, Gospić, od 25. svibnja do 24. lipnja 2020. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za odlagalište "Rakitovac", poziv na broj: KLASA: UP/I 351-03/14-02/129, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Izmjena i dopuna okolišne dozvole za odlagalište otpada "Mraclinska Dubrava" - Velika Gorica, od 25. svibnja do 24. lipnja 2020. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za odlagalište "Mraclinska Dubrava", poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/19-45/03, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
                                                         


Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u 

 • HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Plomin 2, Plomin - informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 07. svibnja 2020. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • INTERCAL d.o.o., Tvornica vapna 2 iz Sirača - informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 20. travnja 2020. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • INTERCAL d.o.o., Tvornica vapna 1, Sirač - informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 15. travnja 2020. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Osijek - informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 16. ožujka 2020. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Zagreb - informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 03. ožujka 2020. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • VINDON d.o.o., farma za tov purana "Delovi", Općina Virje - informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 10. veljače 2020. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • BELJE plus d.o.o., farma svinja Gaj, Općina Draž - informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 04. veljače 2020. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • INA MAZIVA d.o.o., Zagreb -  informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 03. veljače 2020. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • BELJE plus d.o.o., farma svinja Haljevo, općina Čeminac - informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 23. siječnja 2020. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • INA d.d., rafinerija nafte Rijeka iz Kostrene - informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 20. siječnja 2020. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • DS Smith Belišće d.d., Belišće -  informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 23. prosinca 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • HEP-Proizvodnja d.o.o., EL-TO Zagreb -  informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 28. studenoga 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • ŽITO d.o.o., farma Velika Branjevina, Općina Čepin - informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 16. srpnja 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • Tvornica stočne hrane d.d., farma Belica, Čakovec - informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 12. srpnja 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
   


Informacije o podnesenim zahtjevima za ishođenje okolišne dozvole

 • Peradarsku farmu za uzgoj pilića, Općina Sveti Đurđ - informacija je objavljena 09. srpnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za nova postrojenja
 
 • Izmjena i dopuna uvjeta iz okolišne dozvole za postrojenje Heineken Hrvatska d.o.o., Karovac - informacija je objavljena 26. lipnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Industrija mesa Koka d.d., Varaždin - informacija je objavljena 12. lipnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Prehrambena industrija VINDIJA d.d., Varaždin - informacija je objavljena 12. lipnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Farma Veliki Otok, Općina Legrad - informacija je objavljena 10. lipnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za nova postrojenja
   


Postupci ishođenja rješenja za rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
 • SELK d.d., Kutina - rješenje je objavljeno 11. ožujka 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje rješenja za rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
       


Izdana rješenja o okolišnim dozvolama

 • Postrojenje za proizvodnju proizvoda od mesa, Mesna industrija Vajda, Čakovec, rješenje je objavljeno 17. lipnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Doroslov' - Donji Miholjac - rješenje je objavljeno 16. lipnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za postrojenje brodogradnje Brodograđevna industrija Split d.d., rješenje je objavljeno 03. lipnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Odlagalište otpada 'Vučje brdo - Plano', rješenje je objavljeno 20. svibnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Kronospan CRO d.o.o. tvornica iverice, Bjelovar, rješenje je objavljeno 13. svibnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • DIV d.o.o. tvornica vijaka, Samobor, Podružnica Knin, rješenje je objavljeno 11. svibnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
                                      Objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u

 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/2010 оd 12. studenoga 2019. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za spaljivanje otpada, Službeni list Europske Unije od 03.12.2019.
 
 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/2031 оd 12. studenoga 2019. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za prehrambenu industriju, industriju pića i mliječnu industriju, Službeni list Europske Unije od 04.12.2019.