Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za nova postrojenja

Nukleus farma za proizvodnju nazimica Stari Seleš
Postrojenje za zbrinjavanje i privremeno skladištenje opasnog otpada u Ivanić Gradu operatera Aeks d.o.o.
Građevina za skladištenje otpada u Šibeniku
Postrojenje za privremeno skladištenje opasnog otpada operatera Dezinsekcija d.o.o.
Bioplinsko postrojenje Orlovnjak snage 1,7 MW za obradu otpada anaerobnom razgradnjom, Općina Antunovac
Mobilno postrojenje za obradu otpada na sanaciji i zatvaranju odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo kraj Karlovca
Postrojenje za proizvodnju metilestera biljnog ulja (MEBU) - biodizela, Netretić
Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije 'Marišćina'
Postrojenje za intenzivan uzgoj tovnih svinja u Podravskim Sesvetama
Kombi kogeneracijska elektrana (KKE) Sisak 230 MWE/50 MWT (TE Sisak blok C)
Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije 'Kaštijun'