Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

   
1. POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe, druge obrade i zbrinjavanja opasnog otpada - METIS d.d. (lokacija Pula, Ulica Valica 8, Pula)
   
 

2.  POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti sakupljanja, postupkom sakupljanja (S), interventnog sakupljanja (IS) i oporabe opasnog otpada postupkom R 13 i D 15- KORUŠCE- METALI d.o.o.  (lokacija Grad Split,  Zagorski put 35 d)
 

 
   
3. POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada postupcima R 12, R 5 i R 1- GIRK KALUN d.d. (lokacija Drniš, Stjepana Radića 86)


 


4. POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom: postupcima oporabe otpada R1, R5, R12 i R13- NAŠICECEMENT d.d. (na lokaciji gospodarenja otpadom Našice, Tajnovac 1)