Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

  • Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom, SPECTRA MEDIA d.o.o., OIB: 20342948082 za djelatnost sakupljanja, skladištenja, oporabe i druge obrade otpada, postupcima S, R13, PP, R12, R4 i R5 za opasni otpad, na lokaciji gospodarenja otpadom: Virovitica, Vukovarska cesta 6, k.č.br. 374, Antunovac