Najčešća pitanja

Sustav prikupljanja komunalnog otpada


Pojašnjenje - Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
 
Prijevoz otpada 
    PRIJEVOZ VLASTITOG OTPADA

 
Članak 110. stavak 6. točka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17 i 14/19) propisuje da pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik ne podliježe obvezi upisa u Očevidnik prijevoznika otpada kada prevozi pošiljku vlastitog proizvodnog otpada, osim ako pravna ili fizička osoba – obrtnik koja prevozi tu pošiljku obavlja djelatnost gospodarenja otpada.
 
Slijedom navedenog, osobe koje prevoze vlastiti proizvodni otpad i predaju ga osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada, nisu dužne se upisati u Očevidnik prijevoznika otpada.


Uputa upravnim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave nadležnim za zaštitu okoliša

 

Financijsko jamstvo iz članka 99. Zakona o održivom gospodarenju otpadom


 Ispunjavanje uvjeta iz članka 91. stavka 1. točke 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon), o raspolaganju financijskim jamstvom propisanim člankom 99. toga Zakona, može se utvrditi u postupku rješavanja zahtjeva za ishođenje ili izmjenu ili dopunu te provjeru okolnosti dozvole za gospodarenje otpadom u smislu primjene čl. 96. stavka 2. Zakona, a u svezi članka 89. Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 14/19), u razdoblju od 15. veljače 2019. godine do stupanja na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom usklađenog sa Zakonom, ako zahtjevu prileži polica osiguranja koja udovoljava uvjetima propisanim člankom 21. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 117/17).

Dodatno, u izreci pod navedenim uvjetima izdane dozvole odnosno rješenja potrebno je navesti pridržaj ukidanja te dozvole odnosno rješenja  ako podnositelj zahtjeva odnosno osoba koja posjeduje dozvolu, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu posebnog propisa iz članka 86. stavka 4. Zakona (Pravilnik o gospodarenju otpadom usklađenog sa Zakonom) ne dostavi, tijelu koje je izdalo dozvolu odnosno rješenje o izmjeni ili dopuni, odnosno rješenje vezano uz provjeru okolnosti dozvole za gospodarenje otpadom, financijsko jamstvo usklađeno sa odredbama toga Zakona i posebnog propisa iz članka 86. stavka 4. toga Zakona. Navedeno vrijedi za sve djelatnosti i postupke gospodarenja otpadom.

Također, se ističe da u slučaju postupka odlaganja otpada navedena polica osiguranja mora obuhvatiti troškove propisane člankom 19. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada (Narodne novine, br. 114/15 i 103/2018), osim već ostvarenih troškova, kao što su: projektiranje, izgradnja, sanacija, operativni troškovi rada i troškovi  posebne naknade na opterećivanje okoliša otpadom.