Odvajanje otpada

Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.
 
Republika Hrvatska obvezala se putem nadležnih tijela osigurati odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike i stakla, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih vozila, otpadnih guma, otpadnih ulja, otpadnog tekstila i obuće i medicinskog otpada do 1. siječnja 2015.
 
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je osigurati izvršenje obveze odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura:
 

 1. funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području,
 2. postavljanje spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, biootpada, metala, stakla, plastike kod korisnka usluge i, kad je to prikladno, spremnike za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila na javnoj površini,
 3. obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila i
 4. uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.
  Izvadak iz čl. 35. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17 i 14/19).
   
  Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zaprimati otpad propisan Dodatkom IV Pravilnika o gospodarenju otpadom i otpad propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. O lokacijama reciklažnih dvorišta raspitajte se kod davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada ili jedinice lokalne samouprave.
   
  Korisnik javne usluge dužan je sukladno članku 7. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), odvojeno predavati: 
 5. biorazgradivi komunalni otpad (papir i karton odvojeno od biootpada)
 6. reciklabilni komunalni otpad (otpadni metal, plastika i staklo te kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju kao što je otpadni tekstil, drvo i sl.)
 7. problematični otpad iz Dodataka IV Pravilnika o gospodarenju otpadom
 8. glomazni otpad (popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim komunalnim otpadom propisan je Naputkom o glomaznom otpadu)
 9. miješani komunalni otpad