Vode i more

UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA

Voda nije komercijalni proizvod nego je nasljeđe koje treba čuvati, štititi i mudro i racionalno koristiti. Vodama se upravlja prema načelu jedinstva vodnog sustava i načelu održivog razvitka kojim se zadovoljavaju potrebe sadašnje generacije i ne ugrožavaju pravo i mogućnost budućih generacija. Upravljanje vodama prilagođava se globalnim klimatskim promjenama.Vode su dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu.

Jadransko more, otoci i priobalje područja su najvrjednijih, ali i najosjetljivijih prirodnih sustava Republike Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, u okviru svojih osnovnih ciljeva, donosi i provodi mjere zaštite mora i obalnog područja uključujući morske i obalne ekosustave, održivo upravljanje resursima, sprječavanje, smanjivanje i uklanjanje štetnih antropogenih utjecaja  (iz zraka, s kopna, s plovila, prekograničnog onečišćenja i dr.).

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama; praćenje i prilagođavanje vodnogospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske; zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda; zaštitu od erozije i bujica; upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje; navodnjavanje i melioracijsku odvodnju; provedbu zaštite voda i vodnog okoliša od onečišćenja; provedbu zaštite mora od onečišćenja s kopna, korištenje voda za različite namjene; djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda; planiranje i usklađivanje razvoja vodnih građevina; provođenje upravnog nadzora, kontrole naknada i rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz područja vodnog gospodarstva; međunarodnu suradnju; poslove Posredničkog tijela razine 1 za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, kao i drugih međunarodnih izvora financiranja u dijelu koji se odnosi na projekte vodnoga gospodarstva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora također obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane uz zaštitu mora i obalnog područja uključujući morske i obalne ekosustave, održivo upravljanje resursima, sprječavanje, smanjivanje i uklanjanje štetnih antropogenih utjecaja (iz zraka, s kopna, s plovila, prekograničnog onečišćenja i dr.)  te obavlja i druge poslove u vezi s poduzimanjem mjera smanjivanja i sprječavanja onečišćavanja morskog okoliša i obalnog područja. Fokus rada Uprave u području zaštite morskog okoliša odnosi se na poduzimanje aktivnosti za postizanje i/ili održavanje dobrog stanja morskog okoliša i obalnog područja što uključuje upravljanje resursima, sprječavanje, smanjenje i uklanjanje onečišćenja odnosno opterećenja u morskom i obalnom  okolišu radi osiguranja od negativnih utjecaja ili rizika za ljudsko zdravlje i/ili zdravlje ekoloških sustava i/ili korištenje mora i obale, očuvanje, unaprjeđenje i ponovno uspostavljanje ravnoteže između ljudskih aktivnosti i prirodnih resursa u moru  i na obali.


ELIZABETA KOS, dipl.ing.
Pomoćnica ministra za vodno gospodarstvo i zaštitu mora 
Ulica grada Vukovara 220
Tel: 01/6307-411
Faks: 01/6307-426
Lidija Budimir Marčec, administrativna tajnica
E-pošta: tajnica.uvg@mzoe.hr