More i priobalje - općenito

Ukupna površina hrvatskog dijela Jadrana iznosi 31.067m2 (35,4% od ukupne površine RH). Obalni prostor se proteže ukupnom dužinom od 6278 km, od čega na kopnenu obalu otpada 1880 km, a otočnu 4398 km. Ukupni broj otoka, otočića, hridi i grebena je 1244. Obalno područje zauzima 22% ukupne kopnene površine RH u kojem živi 25,6% stanovništva, odnosno 1.411.000 stanovnika. Ovo je područje prirodno bogatstvo Republike Hrvatske koje traži odgovarajuće vrednovanje i zaštitu. Na obalnom je području smješteno 350-400 gradova i ostalih naselja, koji zauzimaju cca 700 km obalne linije (9% ukupne obalne linije mora). Od šest najvećih hrvatskih gradova, četiri se nalaze na obalnom području, a prema Popisu stanovništva iz 2011., dva najveća su Split (178 102 st.) i Rijeka (128 624 st.).

Fokus djelatnosti zaštite mora i obalnog  područja odnosi se na poduzimanje aktivnosti za postizanje i/ili održavanje dobrog stanja morskog okoliša i obalnog područja što uključuje:

  • smanjenje onečišćenja odnosno opterećenja u morskom i obalnom  okolišu radi osiguranja od negativnih utjecaja ili rizika za ljudsko zdravlje i/ ili zdravlje ekoloških sustava i/ili korištenje mora i obale,
  • očuvanje, unaprjeđenje i ponovno uspostavljanje ravnoteže između ljudskih aktivnosti i prirodnih resursa u moru  i na obalama.

Republika Hrvatska članica je velikog broja međunarodnih konvencija iz područja zaštite okoliša, a koje su u nadležnosti ovog ministarstva. 

Služba za zaštitu mora i priobalja obavlja upravne i stručne poslove zaštite morskog okoliša i priobalja, koordinira poslove praćenja stanja kakvoće mora, prikuplja podatke o kakvoći mora, predlaže i provodi mjere za poboljšanje stanja, priprema stručne ocjene korištenja i zaštite prostora, tj. u nadležnosti ima zaštitu mora i priobalja.


Dubci (Splitsko-dalmatinska županija)