Propisi

 • Zakon o vodama
  Narodne novine  66/2019

   
Popis podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona o vodama:

 
 
 • Uredba o standardu kakvoće voda
  Narodne novine 96/2019
 
 • Uredba o kakvoći voda za kupanje
  Narodne novine 51/2014
   
 • Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
  Narodne novine 66/201147/2013
   
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe
  Narodne novine 114/2010
   
 • Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje
  Narodne novine 83/201076/2014
   
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
  Narodne novine 3/2011
   
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora
  Narodne novine 114/2010142/2012
   
 • Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima
  Narodne novine 74/201353/2016, 64/2018
 
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije
  Narodne novine 120/2010
   
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obav¬ljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora
  Narodne novine 73/2010
   
 • Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
  Narodne novine broj 7/2013
   
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje
  Narodne novine 26/2020
   
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
  Narodne novine 74/2013, 140/2015, 3/2020
   
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
  Narodne novine 1/2011118/2012, 3/2020
 
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
  Narodne novine 1/2011, 9/2020
   
 • Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda
  Narodne novine 81/2010
   
 • Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska
  Narodne novine 80/20103/2014
   
 • Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska
  Narodne novine 80/2010, 3/2014
   
 • Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o Nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima
  Narodne novine 48/2014
   
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
  Narodne novine 78/2010, 79/2013, 9/2014, 9/2020
   
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
  Narodne novine 26/2020
   
 • Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora
  Narodne novine 97/201031/2013
   
 • Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku
  Narodne novine 83/2010
   
 • Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak
  Narodne novine 80/2010
   
 • Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru
  Narodne novine 89/201088/2011
   
 • Odluka o Popisu voda I. reda
  Narodne novine 79/2010
   
 • Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša
  Narodne novine 78/2011
   
 • Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 130/2012
   
 • Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba
  Narodne novine 33/2011
   
 • Odluka o određivanju osjetljivih područja
  Narodne novine 81/2010141/2015
   
 • Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora
  Narodne novine 89/2010
   
 • Odluka o granicama vodnih područja
  Narodne novine 79/2010
   
 • Državni plan obrane od poplava
  Narodne novine 84/2010
   
 • Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
  Narodne novine 5/2011 

 • ​​Zakon o vodnim uslugama
  Narodne novine  66/2019
 

Popis podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona o vodnim uslugama
 

 • Uredba o uslužnim područjima
  Narodne novine 67/2014
 
 • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva
  Narodne novine 112/2010
 
 • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga
  Narodne novine 112/2010
 
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
  Narodne novine 28/201116/2014
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
  Narodne novine 28/201116/2014
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje
  Narodne novine 28/201116/2014
   
 
 


Popis podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
 

 • Uredba o visini vodnoga doprinosa
  Narodne novine 78/2010, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/201542/2019
   
 • Uredba o visini naknade za zaštitu voda
  Narodne novine 82/2010, 83/2012, 151/2013, 116/2018
   
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda
  Narodne novine 82/2010108/2013
   
 • Uredba o visini naknade za korištenje voda
  Narodne novine 82/2010, 83/2012, 10/2014, 32/2020
   
 • Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građe¬vina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
  Narodne novine 109/2011
   
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba
  Narodne novine 83/2010
   
 • Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
  Narodne novine 107/2014
   
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda
  Narodne novine 83/2010126/2013
   
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
  Narodne novine 84/2010146/2012, 36/2020
   
 • Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
  Narodne novine 83/2010160/2013, 48/2019