Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Direktivom 2008/56/EZ kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji) državama članicama nalaže se poduzimanje mjera za postizanje ili održavanje dobrog stanja morskog okoliša najkasnije do 2020. godine. U tu svrhu razvijaju se i primjenjuju morske strategije u okviru kojih se primjenjuje ekosustavni pristup upravljanja ljudskim djelatnostima. Direktiva također predstavlja 'okolišni stup' u svim politikama EU orijentiranim k održivom upravljanju i korištenju prirodnih resursa morskog okoliša.

Primjena Okvirne direktive o morskoj strategiji u Hrvatskoj sastoji se u:

 • usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s odredbama Okvirne direktive o morskoj strategiji
 • izradi morske strategije za morske vode pod nacionalnom jurisdikcijom po predloženom pristupu odnosno planu djelovanja uz ostvarivanje/nastavak sub-regionalne suradnje sa susjednim državama na Jadranskom moru te regionalne suradnje u okviru Barcelonske konvencije.

Donošenjem Uredbe o uspostavi okvira za djelovanje RH u zaštiti morskog okoliša (NN 136/11) te Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/1439/17112/18, u nacionalno zakonodavstvo transponirana je Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ. Uredbom se uređuju polazne osnove i mjerila za izradu, razvoj, provedbu i praćenje provedbe Strategije zaštite morskog okoliša ili tzv. „Morske strategije“ koja svoju zakonsku obvezu izrade ima u Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/1378/1512/18118/18)

Ciljevi: Osnovna svrha Direktive prenesena Uredbom je postizanje i održavanje dobrog stanja morskog okoliša do 2020. godine putem ostvarivanja općih ciljeva zaštite morskog okoliša koji uključuju:

 1. zaštitu, očuvanje, omogućavanje oporavka i obnavljanje morskih i obalnih ekosustava te održivo korištenje ekosustavnih usluga;
 2. očuvanje zaštićenih područja u moru i ekološki značajnih područja EU NATURA 2000;
 3. smanjenje onečišćenja u morskom i obalnom okolišu u cilju očuvanja zdravlja ljudi, ekosustava i omogućavanja korištenja mora i obale;
 4. uspostavljanje i/ili održavanje ravnoteže između ljudskih aktivnosti i prirodnih resursa primjenom ekosustavnog pristupa.

Morska strategija predstavlja alat za ostvarivanje navedenih ciljeva.


PRIPREMNI DOKUMENTI I AKCIJSKI PROGRAMI MORSKE STRATEGIJE

Pripremni dokumenti:

 1. Početna procjena stanja okoliša morskih voda (srpanj 2012.)
   
 2. Dobro stanje morskog okoliša i Skup ciljeva u zaštiti okoliša i s njima povezanih pokazatelja (listopad 2014.)
   
 3. Gospodarsko-socijalna analiza korištenja i troška propadanja morskog okoliša i obalnog područja (lipanj 2015.)

Akcijski programi:

 1. Sustav praćenja i promatranja (listopad 2014.)
   
 2. Program mjera upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (listopad 2017.) 
  The Programme of Measures for the protection and management of the marine environment and coastal zone of the Republic of Croatia

AŽURIRANI DOKUMENTI MORSKE STRATEGIJE


U procesu izrade Strategije naglasak je stavljen na regionalnu suradnju, odnosno regionalni pristup u izradi i provedbi Morske strategije u definiranoj morskoj regiji Sredozemnog mora i podregiji Jadranskog mora u cilju postizanja usklađenosti morskih strategija svih zemalja regije i podregije jer se na taj način ostvaruju pretpostavke za cjeloviti integrirani pristup u zaštiti i upravljanju morskim ekosustavima. RH u tom smislu u prvom redu nastoji uskladiti svoje djelovanje s ostalim zemljama Jadranskog mora, a potom i Mediterana koristeći postojeće regionalne institucionalne strukture, te postojeće programe i aktivnosti proizašle iz ostalih međunarodnih propisa i sporazuma.

Tijelo nadležno za provedbu Uredbe je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike koje je ujedno i koordinator suradnje s ostalim nadležnim tijelima. Koordinacija se provodi putem Povjerenstva za koordinaciju kojeg čine ministri te Stručnog nacionalnog odbora sastavljenog od znanstvenika, stručnjaka te predstavnika nadležnih tijela zaduženih za provedbu obveza iz Uredbe te izradu i provedbu Morske strategije (Odluka o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije, NN 31/17, 42/18).