Vijeće za vodne usluge

Prihvaćanjem pravne stečevine Europske unije Republika Hrvatska preuzela je i regulative koje utječu na definiranje buduće politike gospodarenja vodama i tarifne politike cijena vodnih usluga.

U odnosu na trenutno stanje identificirano u Strategiji upravljanja vodama, ciljevi nove politike gospodarenje vodama, između ostalog, uključuju okrupnjavanje vodnokomunalnog sektora te uvođenje načela ekonomske cijene vode i punog povrata troškova. Također, cijena vodnih usluga ne može pokrivati troškove neekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

Sukladno tome, uloga Vijeća za vodne usluge jest kontrola cijene vode lokalnih jedinica i isporučitelja vodnih usluga.

U skladu sa smjernicama Strategije upravljanja vodama i odredbama Zakona o vodama ('Narodne novine', broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) Vijeće za vodne usluge je osnovano kao neovisno tijelo Republike Hrvatske radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga iz Zakona o vodama naknade za razvoj iz Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ('Narodne novine', broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, i 127/17).


Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Vijeća donijela Uredbu o najnižoj cijeni vodnih usluga i troškova koje ona pokriva i Uredbu o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga ('Narodne novine', broj 112/10).

O svom radu Vijeće jednom godišnje neposredno podnosi izvješće Hrvatskome saboru.

U postupku nadzora odluka o cijeni vodnih usluga, sukladno odredbama članka 219.a Zakona o vodama, Vijeće je ovlašteno narediti isporučitelju vodne usluge donošenje odluke o cijeni vodnih usluga rješenjem u upravnom postupku, obustaviti od izvršenja nezakonitu odluku o cijeni vodnih usluga rješenjem u upravnom postupku, obustaviti od izvršenja bilo koji nezakoniti akt na temelju kojeg se naplaćuje cijena vodnih usluga, rješenjem u upravnom postupku i nadomjestiti uskraćenu ili nezakonitu suglasnost iz članka 207. stavka 1. Zakona o vodama, na zahtjev isporučitelja vodne usluge. Ne donese li isporučitelj vodne usluge odluku o cijeni vodnih usluga sukladno rješenju Vijeća za vodne usluge, Vijeće je ovlašteno primijeniti na odgovarajući način odredbu članka 239. Zakona o vodama (prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom).

Ne postupi li isporučitelj vodne usluge po odredbi članka 207. stavka 6. Zakona o vodama tj. ne donese u propisanom roku odluku o cijeni vodnih usluga sukladno Zakonu o vodama i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva ('Narodne novine', broj 112/10), odnosno po naredbi Vijeća iz članka 219. stavka 1. podstavka 1. Zakona o vodama, Vijeće može donijeti privremenu odluku o cijeni vodne usluge. Za vrijeme važenja ove odluke isporučitelju vodne usluge prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveza na naplatu vodne usluge od korisnika vodne usluge ili jedinice lokalne samouprave, osim u visini cijene vodne usluge utvrđene privremenom odlukom o cijeni vodne usluge.

U postupku nadzora zakonitosti odluka o naknadi za razvoj, Vijeće je ovlašteno predložiti ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo obustavu od primjene odluke o naknadi za razvoj odnosno predložiti ministarstvu obustavu od primjene akta temeljem kojeg se naplaćuje naknada za razvoj.

U postupku nadzora zakonitosti određivanja cijene vode prema drugim isporučiteljima vodnih usluga (članak 208. Zakona o vodama) Vijeće je ovlašteno donijeti privremenu mjeru i odrediti cijenu vode do pravomoćne odluke suda.

Protiv rješenja Vijeća nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Vijeće za vodne usluge u provedbi nadzora zakonitosti postupa po službenoj dužnosti. Zahtjevi, prijedlozi, molbe ili drugi akti korisnika vodnih usluga kojima se traži provedba nadzora tretiraju se kao predstavke, u smislu posebnih zakona kojima se uređuje postupanje po predstavkama.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je Odlukom od 6. veljače 2015. imenovao 9 članova Vijeća za vodne usluge u drugom mandatu na period od 5 godina. Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 17/15.

Članovi Vijeća su:

  1. Elizabeta Kos, članica - ne sudjeluje u radu
  2. Vladimir Šimić, potpredsjednik
  3. Irena Miličević, član
  4. Željko Kolar, član - ne sudjeluje u radu
  5. Nikolina Ptiček, članica
  6. Sanja Polić, članica
  7. Milka Kosanović, članica
  8. Damir Cimer, član - ne sudjeluje u radu
  9. Mario Milinković, član