Strane i invazivne strane vrste

Invazivne strane vrste su strane biljne i životinjske vrste, gljive ili mikroorganizami čije naseljavanje ili širenje ugrožava bioraznolikost (destabiliziraju ekosustav i okoliš u kojemu se pojave jer u njima nemaju prirodnih neprijatelja te istiskuju zavičajne vrste) ili zdravlje ljudi (mogu biti prijenosnici bolesti ili izravno uzrokovati zdravstvene probleme kao npr. peludne alergije) ili uzrokuju gospodarsku štetu (obraštaju riječne obale, nasipe i objekte infrastrukture, izazivaju gubitke u poljoprivredi npr. agresivni korovi na poljoprivrednim površinama koji smanjuju prinose). Negativan utjecaj invazivnih vrsta značajno se povećava s klimatskim promjenama, globalnim povećanjem mobilnosti, trgovine, turizma i drugih ljudskih aktivnosti.

U suzbijanju invazivnih stranih vrsta od posebne važnosti su preventivne mjere zaštite propisane Zakonom o zaštiti prirode, a one se odnose na zabranu stavljanja na tržište stranih vrsta, njihova uzgoja i uvođenja u prirodu na područje Republike Hrvatske i u ekološke sustave u kojima prirodno ne obitavaju. Ovakve aktivnosti moguće su temeljem dopuštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode i to samo u slučajevima kada je utvrđeno nepostojanje ekološkog rizika. Prihvatljivost uvođenja neke strane vrste ocjenjuje se na temelju studije o procjeni utjecaja strane vrste na prirodu. Način izrade i provođenja studije propisan je Pravilnikom o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08).

Osim prevencije, važno je utvrditi putove namjernog ili nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta u Republiku Hrvatsku kako bi se njima moglo učinkovito upravljati te uspostaviti nacionalni sustav praćenja, ranog uzbunjivanja, brzog reagiranja i iskorjenjivanja novonaseljenih invazivnih stranih vrsta. Na taj se način unaprijed mogu spriječiti visoki troškovi iskorjenjivanja široko rasprostranjenih invazivnih vrsta, za koje je u pojedinim slučajevima i nemoguće efikasno djelovanje. Primjeri invazivnih stranih vrsta u Hrvatskoj su širenje biljnih vrsta ambrozije (Ambrosia artemisiifolia) i čivitnjače (Amorpha fruticosa), zelenih algi roda Caulerpa u Jadranu, ribe Gambusia affinis u vodama stajaćicama, problemi koje uzrokuje strana divljač unesena na otoke i mnogi drugi. Više informacija možete pronaći na Portalu o invazivnim vrstama u Republici Hrvatskoj

Mreža istočne i južne Europe o invazivnim stranim vrstama (ESENIAS)

Europska agencija za okoliš (European Environment Agency – EEA) i Europska informacijska i promatračka mreža za okoliš (European Environment Information and Observation Network – EIONET) uspostavile su regionalnu mrežu pod imenom Mreža istočne i južne Europe o invazivnim stranim vrstama (East and South European Network for Invasive Alien Species – ESENIAS). Ove aktivnosti provodile su se u kontekstu razvoja „EU strategije za borbu protiv invazivnih stranih vrsta“.

ESENIAS je mreža u kojoj sudjeluju predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Kosova, Mađarske (pozvana zemlja), Makedonije, Rumunjske, Slovenije (pozvana zemlja), Srbije i Turske, s ciljem razvijanja i unaprjeđenja regionalne suradnje i aktivnosti po pitanju razmjene informacija o problematici invazivnih stranih vrsta, uspostavljanja baze podataka o invazivnim stranim vrstama istočne i južne Europe, pregleda nacionalnog zakonodavstva i aktualnih projekata, povezivanja institucija, znanstvenika i stručnjaka iz regije koji se bave ovim područjem.

Više podataka možete pronaći na portalu ESENIAS