Vizija i misija

VIZIJA
Hrvatska – promotor i prvak održivog razvoja u Europskoj uniji.


MISIJA
Izgradnja ekološki održivog društva temeljenog na učinkovitom korištenju resursa i niskougljičnom razvoju.


CILJEVI

   1. Zaštititi okoliš

 • Poboljšati preduvjete za sprečavanje svih vrsta onečišćenja okoliša, praćenje stanja sastavnica okoliša, uključivanje segmenta zaštite okoliša u ostale sektorske politike, nadzor i postupanje u zaštiti okoliša
 • Osigurati preduvjete za ublaženje i prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja
 • Osigurati preduvjete za uspostavu održivog gospodarenja otpadom
 • Unaprijediti stanje okoliša učinkovitom provedbom inspekcijskih nadzora

   2.  Zaštićena i očuvana priroda

 • Osiguran zakonodavni i institucionalni okvir za provedbu mehanizma očuvanja prirode
 • Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa
 • Ojačan sustav upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode
 • Ojačan sustav nadzora u zaštiti prirode 

   3.  Razvijen sustav za praćenje vremena, klime i okoliša

 • Osigurana podrška održivom razvoju, sigurnosti, prilagodbi klimatskim promjenama i  upravljanju rizicima od prirodnih i ekoloških nesreća i katastrofa
 • Upravljanje podacima i informacijama o okolišu

   4. Održivi razvoj vodnoga gospodarstva

 • Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda
 • Razvoj sustava navodnjavanja i zaštite od štetnog djelovanja voda

   5. Razvoj i poticanje gospodarstva kroz jačanje energetskog sustava i gospodarenje ugljikovodicima

 • Razvoj energetskog sustava i gospodarenja energetskim sirovinama