Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije koje možete poslati:
 

  • na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, n/p službenice za informiranje Sofije Ljubaj;
  • na broj telefona: 01/3717-926;
  • na broj faksa: 01/ 3717-149;
  • elektroničkom poštom na: pristup.informacijama@mzoe.hr ili
  • donijeti osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Važne napomene:
  • Vezano uz zahtjeve za pristup informacijama koji se odnose na inspekcijske poslove u području zaštite okoliša, održivoga gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnoga gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju, ovim putem skrećemo pozornost da je za iste nadležan Državni inspektorat sukladno Zakonu o državnom inspektoratu (Narodne novine broj 115/2018 ) koji je stupio na snagu 1. travnja 2019.
  • Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrada analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije (članak 18. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama)
 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.