Odlagalište neopasnog otpada Kozjačić, Grad Imotski