Pokrenuto e-Savjetovanje o Nacrtima pravilnika iz područja vodnoga gospodarstva

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao stručni nositelj, pokrenulo je u ponedjeljak 2. prosinca 2019. godine, na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja o sljedećim Nacrtima prijedloga pravilnika:
 
  1. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
  2. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
  3. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
  4. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
 
Predmetni pravilnici u postupku su donošenja sukladno Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2019. godini iz upravnog područja vodnoga gospodarstva koje obuhvaća 14 mjera administrativnog rasterećenja gospodarstva (redni broj 77-90) propisanih kroz šest provedbenih akata proizašlih iz Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18). 

Akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2019. godini, odnosno mjerama iz upravnog područja vodnoga gospodarstva, planirano je rasterećenje u ukupnom iznosu od 8.331.184,10 kn, što predstavlja 31,81 % u odnosu na postojeće stanje.
 
Nadalje, budući je 18. srpnja 2019. godine stupio na snagu novi Zakon o vodama (Narodne novine, broj 66/19) predmetnim pravilnicima provodi se i usklađenje s istim.
 
e-Savjetovanje za navedene Nacrte prijedloga pravilnika otvoreno je do 17. prosinca 2019. godine tijekom kojih zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane Ministarstva.  

e-Savjetovanja dostupna su na poveznicama:
  1. https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12729
  2. https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12739
  3. https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12743
  4. https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12745

 
 
 
 

Stranica