Javni pozivi i natječaji

31.05.2019. - JAVNI POZIV za dostavu zahtjeva za iskazivanje interesa načelne financijske podrške "Tradicionalnim" projektima iz potprograma "Klimatske aktivnosti" i "Okoliš" po natječaju programa LIFE 2014 - 2020 za 2019. godinu

J A V N I  P O Z I V
ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA ISKAZIVANJE NAČELNE FINANCIJSKE PODRŠKE
„TRADICIONALNIM“ PROJEKTIMA IZ POTPROGRAMA „KLIMATSKE AKTIVNOSTI“ I „OKOLIŠ“
PO NATJEČAJU PROGRAMA LIFE 2014 – 2020 ZA 2019. GODINU

Predmet ovog Javnog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga „tradicionalnih projekata“ koji će se prijaviti na natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. na potprogram „Klimatske aktivnosti“ i „Okoliš“ otvoren 04. travnja 2019. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2019. godini.

Hrvatske vode osiguravaju nacionalno sufinanciranje za projekte usmjerene na održivo upravljanje vodnim resursima.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava nacionalno sufinanciranje za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Zahtjevi/Obavijesti se dostavljaju prema navedenim rokovima u javnim pozivima:

 • u zatvorenoj omotnici s:

           - adresom podnositelja zahtjeva i
           - naznakom: Zahtjev za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj LIFE program 2019.

 • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika,

          ‐ na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
          ‐ te elektroničkom poštom na adresu: life@mzoe.hr

Tekst javnog poziva za nacionalno sufinanciranje iz sredstava Hrvatskih voda.

Tekst javnog poziva za nacionalno sufinanciranje iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

20.02.2019. - JAVNI POZIV za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2019. godini

Na temelju članka 67. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013 i 15/2018), a u svezi s člankom 33. stavkom 1. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014 i 70/2017) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2019. godini

I. Pozivaju se udruge koje su odabrane za provođenje poslova oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj, sukladno Odluci KLASA: 612-07/17-10/03, URBROJ: 517-07-1-1-1-17-4 od 11. travnja 2017. godine, da iskažu interes za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2019. godini.


II. Interes se iskazuje podnošenjem obrasca iz Priloga I ovom Javnom pozivu uz dostavu sljedeće popratne dokumentacije:
a) Kratkog programa rada oporavilišta za 2019. godinu (do četiri stranice veličine A4),
b) Financijskog plana poslovanja oporavilišta za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2019. s jasno navedenim procjenama stavki opravdanih troškova za financiranje temeljem ovog Javnog poziva (stavke navesti prema redoslijedu iz Priloga II),
c) Potvrde Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana od objave Javnog poziva).

Popratna dokumentacija iz točaka II. a) i II. b) mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i ovjerena pečatom.


III. Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave ovog Javnog poziva.


IV. Odluku o dodijeli financijskih sredstava za rad oporavilišta za divlje životinje u 2019. godini donosi Ministarstvo, a objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoe.hr). Podnositelji prijava koji nisu odabrani bit će obaviješteni pisanim putem. Po stupanju na snagu Odluke, s oporavilištima kojima se dodjeljuju financijska sredstva Ministarstvo će sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze prema nacrtu ugovora iz Priloga IV.


V. Ukupan financijski iznos za dodjelu predviđen ovim Javnim pozivom iznosi 600.000,00 kn, a najveći pojedinačni iznos koji može biti dodijeljen iznosi 200.000,00 kn. Iznosi će biti raspoređeni prema broju pristiglih prijava koje zadovoljavaju uvjete Javnog poziva, prema broju životinja na skrbi u oporavilištu u trenutku podnošenja prijave, a temeljem programa rada i financijskog plana prijavitelja za 2019. godinu koji uključuje samo opravdane troškove, kao i prema izvješću o izvršenju ugovora o korištenju financijskih sredstava dodijeljenih oporavilištima u 2018. godini i izvješću o broju zaprimljenih strogo zaštićenih i zaplijenjenih divljih životinja smještenih u oporavilištu u 2018. godini.


VI. Prihvatljivim troškovima za financiranje rada oporavilišta temeljem ovog Javnog poziva smatrat će se svi troškovi nastali od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. planirani u dostavljenom financijskom planu poslovanja oporavilišta, a koji su navedeni u obrascu iz Priloga II.


VII. Financijsku potporu prema odredbama ovog Javnog poziva ne može ostvariti  udruga čije se aktivnosti, za koje iskazuje interes temeljem točke II. ovog Javnog poziva, već financiraju iz državnog proračuna i proračuna Europske unije ili prema posebnim propisima. Kao dokaz da se aktivnosti prijavitelja ne financiraju iz više izvora, uz prijavu se dostavlja i Prilog III - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.


VIII. Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2019. godini – NE OTVARATI“.


Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokumentaciju iz Priloga I. ovog Javnog poziva.
Nepravovremene i neuredne prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.


IX. Javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoe.hr), a dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na adresu elektroničke pošte: oporavilista@mzoe.hr.

20.02.2019. - JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike osobama koje namjeravaju sklopiti ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje USLUGE OBRADE OTPADNE AMBALAŽE
Na temelju članka 71. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/19), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike osobama koje namjeravaju sklopiti ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje usluge obrade otpadne ambalaže.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje ovlaštenja je 30 dana od dana objave ovog javnog poziva u Narodnim novinama.

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja podnosi se na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: »DRUGI JAVNI POZIV ZA OBRADU OTPADNE AMBALAŽE«.

Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Ovaj javni poziv se objavljuje u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Tekst javnog poziva

03.09.2018. - JAVNI POZIV za imenovanje vještaka za vještačenje šteta od životinja strogo zaštićenih vrsta

Na temelju članka 14. stavka 1. Pravilnika o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta („Narodne novine“ broj 114/17) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavljuje

JAVNI POZIV
za imenovanje vještaka za vještačenje šteta od životinja strogo zaštićenih vrsta

I.

Pozivaju se sve fizičke osobe koje su u posljednje tri godine obavljale poslove vještačenja sukladno odredbama Pravilnika o postupku sprječavanja i nadoknade štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti („Narodne novine“ broj 158/09) na podnošenje prijava za imenovanje vještaka za vještačenje šteta od životinja strogo zaštićenih vrsta.

II.

Posao vještačenja štete na životinjama kojeg obavljaju imenovani vještaci uključuje:
- izlazak na teren po pozivu oštećenika ili Ministarstva
- razgovor s oštećenikom, pregled lokaliteta na kojem je životinja stradala i traženje znakova prisutnosti počinitelja štete
- pregled i fotodokumentiranje stradale životinje, obavljanje razudbe, utvrđivanje počinitelja i procjenu nastale štete
- ispunjavanje zapisnika o očevidu štete od strogo zaštićenih vrsta na domaćim životinjama i potvrde o obavljenom očevidu na licu mjesta
- upisivanje zapisnika o očevidu te nalaza i mišljenja vještaka u web-aplikaciju
- dostavu potpisane potvrde o obavljenom očevidu i zapisnika o očevidu te potrebne dokumentacije Ministarstvu.
Posao vještačenja štete na poljoprivrednim kulturama i ostalim oblicima imovine kojeg obavljaju imenovani vještaci uključuje:
- izlazak na teren po pozivu oštećenika ili Ministarstva
- razgovor s oštećenikom, pregled lokaliteta na kojem je nastala šteta i traženje znakova prisutnosti počinitelja štete
- fotodokumentiranje nastale štete, utvrđivanje počinitelja i procjenu nastale štete
- ispunjavanje zapisnika o očevidu štete od strogo zaštićenih vrsta i potvrde o obavljenom očevidu na licu mjesta
- dostavu potpisane potvrde o obavljenom očevidu, zapisnika o očevidu i nalaza i mišljenja vještaka te potrebne dokumentacije Ministarstvu.

III.

Posao vještačenja štete obavlja se u području unutar 55 km cestovne udaljenosti od mjesta prebivališta ili boravišta vještaka. U slučaju štetnog događaja unutar područja za koje Ministarstvo nema imenovanog vještaka, kada imenovani vještak za to područje nije dostupan ili zbog drugih nepredvidivih okolnosti Ministarstvo može uputiti vještaka na očevid izvan propisanog područja.

IV.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, OIB, adresa prebivališta ili boravišta, adresa elektroničke pošte i broj mobilnog telefona.
Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- preslika važeće osobne iskaznice
- preslika potvrde o boravištu u slučaju da prijavitelj ne boravi u mjestu prebivališta
- preslika diplome
- preslika važeće vozačke dozvole
- preslika uvjerenja o neprovođenju kaznenog postupka (ne starijeg od 6 mjeseci).

V.

Vještakom se ne može imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu.

VI.

Prijava se dostavlja:
- osobno u pisarnici Ministarstva ili
- poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za imenovanje vještaka za vještačenje šteta od životinja strogo zaštićenih vrsta – NE OTVARATI“ ili
- elektroničkom poštom na adresu: stete@mzoe.hr s naznakom „Javni poziv za imenovanje vještaka za vještačenje šteta od životinja strogo zaštićenih vrsta“.
U slučaju slanja prijave elektroničkom poštom dokumentaciju je potrebno priložiti skeniranu.

VII.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokumentaciju iz točke IV. Javnog poziva.
Nepravovremene i neuredne prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva neće se razmatrati.

VIII.

Javni poziv objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoe.hr).
Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave Javnog poziva.
Dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti slanjem upita na adresu elektroničke pošte: stete@mzoe.hr.

IX.

Odluku o imenovanju vještaka donosi Ministarstvo i objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva, a podnositelji prijava koji nisu odabrani bit će obaviješteni elektroničkom poštom. S odabranim kandidatima Ministarstvo će sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze.

30.05.2018. - JAVNI POZIV za dostavu zahtjeva za iskazivanje načelne financijske podrške LIFE projektima iz potprograma za okoliš koji doprinose ciljevima VODNIH POLITIKA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), kao tijelo državne uprave nadležno za Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (u daljnjem tekstu: Program LIFE) u Republici Hrvatskoj u suradnji s Hrvatskim vodama objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V 

ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA ISKAZIVANJE NAČELNE FINANCIJSKE PODRŠKE

„TRADICIONALNIM“ PROJEKTIMA IZ POTPROGRAMA „OKOLIŠ“

PO NATJEČAJU PROGRAMA LIFE 2014 – 2020 ZA 2018. GODINU

KOJI DOPRINOSE DOSTIZANJU CILJEVA VODNIH POLITIKA

 

 1. Predmet Poziva

1.1       Predmet ovog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje konceptnih sažetaka (engl. Concept note) projektnih prijedloga koji će se prijaviti na natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni projekti“ na potprogram „Okoliša“ otvoren 18. travnja 2018. godine.

1.2       Projektni prijedlozi za „tradicionalne LIFE projekte“ pogodni za prijavu na ovaj poziv su oni koji se prijavljuju u prvoj od dvije faze prijave, sukladno pravilima Programa LIFE te:

 • zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za LIFE sukladno članku 18. (a), (b), (c) i (h) Uredbi (EU) br. 1293/2013
 • odnose se na Program LIFE 2014. – 2020., potprogram za Okoliš: prioritetna područja: „Okoliš i učinkovito korištenje resursa“ i „Okolišno upravljanje i informacije“
 • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja upravljanja vodama i vodnog okoliša, zaštite prirode i biološke raznolikosti, zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti.
 • Doprinose dostizanju ciljeva vodnih politika
 1. Korisnici sredstava

2.1        Pravo na korištenje sredstava Hrvatskih voda za sufinanciranje sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti pravne osobe koje se prijavljuju kao koordinator-korisnici projekta (coordinating beneficiary) i/ili pridruženi-korisnici na projektu (associated beneficiary) (dalje u tekstu: korisnici):

te ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovog Poziva,
 • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovome Pozivu,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava i sufinanciranja projekata od strane Hrvatskih voda,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja uključujući nepodmirene dospjele obveze korisnika prema Hrvatskim vodama po bilo kojoj osnovi.

3. Dostava zahtjeva i sadržaj dokumentacije

3.1.   Projekti koji se prijavljuju na potprograma „Okoliš“ u prvoj fazi prijave dostavljaju:

3.1.1.  Zahtjevza iskazivanje načelne financijske podrške koji sadrži:

 • Opis projekta (problem kojeg se rješava, ciljevi projekta, glavne aktivnosti te očekivani rezultati)  
 • Zatraženi iznos sufinanciranja od Hrvatskih voda sukladno točki 3.1. i točki 4.1. ovog Javnog poziva

3.1.2.  Konceptni sažetak projektnog prijedloga (concept note - projektna dokumentacija definirana LIFE pravilima)

3.1.3.  Troškovnik s posebno naznačenim iznosom sufinanciranja koji će se tražiti od Hrvatskih voda              – na hrvatskom jeziku (exl - Obrazac 1)

3.2.   U drugoj fazi prijave, projekti koji od strane EK, odnosno EASME, budu pozvani na prijavu cjelovitog projekta, dostavljaju prema Ministarstvu i Hrvatskim vodama cjelovito razrađen projektni prijedlog i zahtjev za sufinanciranja od strane Hrvatskih voda sukladno točki 3.1 i točki 4.1., a zatražena sredstva ne smiju biti uvećana za više od 10% u odnosu na iznos koji je zatražen u prvoj fazi prijave.

3.2.1.  Za prijave u drugoj fazi, a kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje, korisnici će se javiti na Javni poziv koji će biti raspisan naknadno.

4. Rokovi za dostavu zahtjeva

4.1.   Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a završava:

4.1.1.  Prioritetno područje „Okoliš i učinkovito korištenje resursa“:         
           5. lipnja 2018.

4.1.2.  Prioritetno područje „Priroda i bioraznolikost“ i „Okolišno upravljanje i informacije“:     
          7. lipnja 2018.

5. Ostale informacije

5.1  Ovaj Poziv objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr, https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/ ).

5.2   Dostavljanjem zahtjeva na ovaj Poziv, podnositelj daje odobrenje Ministarstvu i Hrvatskim vodama da osnovne podatke objave na svojim mrežnim stranicama i u drugim izvješćima.

5.3    Broj zahtjeva koji se mogu dostaviti na ovaj Poziv nije ograničen.

5.4   Sve ostale informacije mogu se dobiti od osoba zaduženih za kontakt:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Nikolina Petković Gregorić

tel: 01 3717 209, e-mail: nikolina.petkovic.gregoric@mzoe.hr  

 

Tekst javnog poziva

Preuzmite financijske obrasce ovisno o zatraženom EU udjelu sufinanciranja:

https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/javni-poziv-za-nacionalno-sufinanciranje-projekata-koji-se-prijavljuju-na-program-life/ 

30.05.2018. - JAVNI POZIV za dostavu zahtjeva za sufinanciranje LIFE projekta koji doprinose dostizanju ciljeva ZAŠTITE PRIRODE I BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI, ZAŠTITE OKOLIŠA I KLIMATSKIH AKTIVNOSTI

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao tijelo nadležno za provedbu LIFE programa u Republici Hrvatskoj u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje

J A V N I  P O Z I V

ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

„TRADICIONALNIH“ PROJEKATA IZ PROGRAMA LIFE 2014 – 2020 ZA LIFE NATJEČAJ 2018. GODINE

        1. Predmet Poziva

1.1.   Predmet ovog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni projekti“ otvoren 18. travnja 2018. godine

1.2.   Projektni prijedlozi za „tradicionalne LIFE projekte“ pogodni za prijavu na ovaj poziv su oni koji:

 • zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za LIFE sukladno članku 18. (a), (b), (c) i (h) Uredbi (EU) br. 1293/2013
 • odnose se na Program LIFE 2014. – 2020. (potprogram za Okoliš i potprogram za Klimu),
 • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite prirode i biološke raznolikosti, zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti.
 1. Korisnici sredstava

2.1.   Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje sukladno Javnom pozivu mogu ostvariti sljedeći koordinator-korisnici projekta (coordinating beneficiary) ili pridruženi-korisnici na projektu (associated beneficiary) (dalje u tekstu korisnici):

 • trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • organizacije civilnog društva (udruge)
 • te ukoliko:
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovome Pozivu,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava i sufinanciranja projekata od strane Fonda,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja,
 • podnesu zahtjev za sufinanciranje LIFE „tradicionalnog“ projekta Fonda sukladno uvjetima ovog Poziva.

2.2.   Pravo na prijavu projekta i korištenje sredstava Fonda sukladno Javnom pozivu mogu ostvariti organizacije civilnog društva (udruge) ako su upisane u Registar udruga RH, djeluju najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, programski su usmjerene na rad u području zaštite okoliša i prirode što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koje su ispunile obveze prema Fondu (davatelju sredstava) te svim drugim davateljima sredstava iz javnih izvora, sve sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15).

 1. Dostava zahtjeva

3.1.   Projekti koji se prijavljuju na potprograma „Okoliš“ prijavljuju se u dvije faze.

3.1.1.      U prvoj fazi prijave dostavljaju konceptni sažetak projektnog prijedloga (concept note) u kojem je vidljiv proračun projekta prema osnovnim kategorijama troškova te zatraženi iznos sufinanciranja od Fonda sukladno točki 3.2. i točki 4.2. ovog Javnog poziva.

3.1.2.      U drugoj fazi prijave, projekti koji od strane Europske komisije, odnosno EASME, budu pozvani na prijavu cjelovitog projekta, dostavljaju i prema Ministarstvu i Fondu cjelovito razrađen projektni prijedlog i zatraženi iznos sufinanciranja od strane Fonda sukladno točki 3.2 i točki 4.2., a koji ne smije biti uvećan za više od 10% u odnosu na iznos koji je zatražen u prvoj fazi prijave.

3.2.   Projekti iz potprograma „Klimatske aktivnosti“ prijavljuju cjelovitu prijavu projekta prama Ministarstvu i Fondu uz zahtjev za sufinanciranje od Fonda sukladno točki 3.2. i točki 4.2. ovog Javnog poziva.

3.3.   Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a završava:

Za projekte koji se prijavljuju na potprogram „Okoliš“,

U Prvoj fazi - prijava konceptnog projektnog prijedloga:

Prioritetno područje „Priroda i bioraznolikost“ i „Okolišno upravljanje i informacije: 7. lipnja 2018.

Prioritetno područje „Okoliš i učinkovito korištenje resursa“: 5. lipnja 2018.

U Drugoj fazi – podnošenje konačnog prijedloga:

Po pozivu EK, odnosno EASME za prijavu cjelovitog projekta, korisnici su dužni u najkraćem mogućem roku obavijestiti Ministarstvo i Fond o istom.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za nacionalno sufinanciranje u drugoj fazi prijave objaviti će se naknadno, a sukladno rokovima koje će odredit Europska komisija.

Za projekte koji se prijavljuju na potprogram „Klimatske aktivnosti“

Za sva prioritetna područja u ovom potprogramu: 22. kolovoza 2018.

Podnositelji zahtjeva na ovaj Poziv svoje zahtjeve dostavljaju:

 • u zatvorenoj omotnici s:
  - adresom podnositelja zahtjeva i
  -  naznakom: ZAHTJEV za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječa za LIFE program 2018.
 • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika,
 • na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

             te elektroničkom poštom na adresu life@mzoe.hr

Tekst javnog poziva

Preuzmite financijske obrasce ovisno o zatraženom EU udjelu sufinanciranja:

https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/javni-poziv-za-nacionalno-sufinanciranje-projekata-koji-se-prijavljuju-na-program-life/ 

16.05.2018. - JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike osobama koje namjeravaju sklopiti ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje USLUGE OBRADE OTPADNE AMBALAŽE

Na temelju članka 71. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine", broj 94/13 i 73/17) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike osobama koje namjeravaju sklopiti ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje USLUGE OBRADE OTPADNE AMBALAŽE

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje ovlaštenja je 60 dana od dana objave ovog javnog poziva u 'Narodnim novinama'.
Zahtjev za izdavanje ovlaštenja podnosi se na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: "JAVNI POZIV ZA OBRADU OTPADNE AMBALAŽE".

Ovaj javni poziv se objavljuje u 'Narodnim novinama', sredstvima javnog priopćavanja i na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr).

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektroničke pošte: okolis.otpad@mzoe.hr

Tekst Javnog poziva (pdf) 

 

Dokumenti

16.04.2018. - JAVNI POZIV za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2018. godini

Na temelju članka 67. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013 i 15/2018), a u svezi s člankom 33. stavkom 1. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014 i 70/2017) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2018. godini

I. Pozivaju se udruge koje su odabrane za provođenje poslova oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj, sukladno Odluci KLASA: 612-07/17-10/03, URBROJ: 517-07-1-1-1-17-4 od 11. travnja 2017. godine, da iskažu interes za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2018. godini.

II. Interes se iskazuje podnošenjem obrasca iz Priloga I ovom Javnom pozivu uz dostavu sljedeće popratne dokumentacije:

a) Kratkog programa rada oporavilišta za 2018. godinu (do četiri stranice veličine A4),
b) Financijskog plana poslovanja oporavilišta za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. s jasno navedenim procjenama stavki opravdanih troškova za financiranje temeljem ovog Javnog poziva (stavke navesti prema redoslijedu iz Priloga II),
c) Potvrde Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana od objave Javnog poziva).

Popratna dokumentacija iz točaka II. a) i II. b) mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i ovjerena pečatom.

III. Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave ovog Javnog poziva.

IV. Odluku o dodijeli financijskih sredstava za rad oporavilišta za divlje životinje u 2018. godini donosi Ministarstvo, a objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoe.hr). Podnositelji prijava koji nisu odabrani bit će obaviješteni pisanim putem. Po stupanju na snagu Odluke, s oporavilištima kojima se dodjeljuju financijska sredstva Ministarstvo će sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze prema nacrtu ugovora iz Priloga IV.

V. Ukupan financijski iznos za dodjelu predviđen ovim Javnim pozivom iznosi 600.000,00 kn, a najveći pojedinačni iznos koji može biti dodijeljen iznosi 200.000,00 kn. Iznosi će biti raspoređeni prema broju pristiglih prijava koje zadovoljavaju uvjete Javnog poziva, prema broju životinja na skrbi u oporavilištu u trenutku podnošenja prijave, a temeljem programa rada i financijskog plana prijavitelja za 2018. godinu koji uključuje samo opravdane troškove kao i prema izvješću o izvršenju ugovora o korištenju financijskih sredstava dodijeljenih oporavilištima u 2017. godini i izvješću o broju zaprimljenih strogo zaštićenih i zaplijenjenih divljih životinja smještenih u oporavilištu u 2017. godini.

VI. Prihvatljivim troškovima za financiranje rada oporavilišta temeljem ovog Javnog poziva smatrat će se svi troškovi nastali od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. planirani u dostavljenom financijskom planu poslovanja oporavilišta, a koji su navedeni u obrascu iz Priloga II.

VII. Financijsku potporu prema odredbama ovog Javnog poziva ne može ostvariti udruga čije se aktivnosti, za koje iskazuje interes temeljem točke II. ovog Javnog poziva, već financiraju iz državnog proračuna i proračuna Europske unije ili prema posebnim propisima. Kao dokaz da se aktivnosti prijavitelja ne financiraju iz više izvora, uz prijavu se dostavlja i Prilog III - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

VIII. Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, s naznakom 'Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2018. godini – NE OTVARATI'.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokumentaciju iz Priloga I. ovog Javnog poziva.

Nepravovremene i neuredne prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

IX. Javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoe.hr), a dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na adresu elektroničke pošte: oporavilista@mzoe.hr.

Tekst javnog poziva (pdf)

12.12.2017.- JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dva člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine broj 120/12), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dva člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
(u daljnjem tekstu: Agencija)

Članove Upravnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od sedam godina. Postupak imenovanja započinje objavljivanjem javnog poziva za predlaganje kandidata. Prikupljanje kandidatura provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

I. Kandidati za članove Upravnog vijeća Agencije, u skladu s člankom 24. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“ broj 120/12; dalje u tekstu: Zakon) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj
2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničke, pravne ili ekonomske struke
3. radno iskustvo od najmanje deset godina na poslovima u području energetskih djelatnosti ili drugom srodnom području u energetici
4. znanje engleskog jezika
5. istaknuti znanstveni, stručni rad ili javno djelovanje na području energetike
6. dostojan biti članom Upravnog vijeća.

II. Za člana Upravnog vijeća Agencije, u skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti.

Sukladno članku 24. stavku 6. Zakona, osoba koja obnaša dužnost zastupnika Hrvatskoga sabora ili člana predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave te koja obnaša dužnost u tijelima izvršne vlasti i središnjim tijelima političkih stranaka ili koja je u radnom odnosu u energetskom subjektu na kojega se primjenjuju odredbe Zakona mora u trenutku prihvaćanja dužnosti člana Upravnog vijeća odstupiti sa svih svojih ostalih dužnosti.

Sukladno članku 25. stavku 1. Zakona, član Upravnog vijeća i članovi njegove uže obitelji ne mogu biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela u energetskim subjektima više od 0,5% temeljnoga dioničkog kapitala, članovi uprave ili nadzornih odbora ili bilo kojih drugih tijela u energetskim subjektima te im nije dopušteno imati materijalni interes u području energetskih djelatnosti i nije im dopušteno obavljati druge poslove u energetskom subjektu na kojega se primjenjuju odredbe ovoga Zakona, zbog čega bi moglo doći do sukoba interesa.

Sukladno članku 25. stavku 2. Zakona, član Upravnog vijeća ne smije biti aktivni član političke stranke, obavljati poslove za energetske subjekte ili njihove podružnice, obavljati bilo koju drugu aktivnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa.

III. Uz prijavu za člana Upravnog vijeća Agencije, kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)
– presliku diplome
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)
– potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima u području energetskih djelatnosti ili drugom srodnom području u energetici
– preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– popis znanstvenih i stručnih radova
– izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 24. stavka 5. i 6. te članka 25. stavka 1. i 2. Zakona
- dokaz o znanju engleskog jezika.

IV. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 (trideset) dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Samostalni sektor za pravne poslove, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava kandidata za članove Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije – ne otvarati«.

Javni poziv je objavljen u 'Narodnim novinama', br. 121/17 od 6. prosinca 2017. godine.

Tekst javnog poziva (pdf)
 

Dokumenti

23.11.2017. - Javni poziv za iskaz interesa za prezentaciju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje

JAVNI POZIV
za iskaz interesa
za prezentaciju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Predmet iskaza interesa su isključivo spremnici za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, bio otpada (uključujući vrtne kompostere) i tekstila, raznih zapremnina namijenjenih odvojenom prikupljanju otpada.

Zainteresirane gospodarske subjekte molimo da svoje sudjelovanje prijave najkasnije do 27. studenog 2017. godine na adresu spremnici@fzoeu.hr uz obvezno navođenje:

 • naziva gospodarskog subjekta,
 • kontakt telefona, e-mail adresa,
 • podataka o osobama koje će prisustvovati prezentaciji (ime, prezime i funkcija osobe),
 • vrste spremnika koji će se prezentirati.


23.11.2017. - Tekst Javnog poziva (pdf)

  

 

19.07.2017. Javni poziv za dostavu zahtjeva za iskazivanje načelne financijske podrške "tradicionalnim" projektima iz Programa LIFE 2014.-2020. za teme iz vodnog sektora koji se prijavljuju na natječaj za 2017. godinu

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo), kao tijelo državne uprave nadležno za LIFE program u Republici Hrvatskoj u suradnji s Hrvatskim vodama objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA

ISKAZIVANJE NAČELNE FINANCIJSKE PODRŠKE

„TRADICIONALNIM“ PROJEKTIMA IZ PROGRAMA LIFE 2014 – 2020
ZA TEME IZ VODNOG SEKTORA KOJI SE PRIJAVLJUJU
NA NATJEČAJ ZA 2017. GODINU

 

1. Predmet Poziva

1.1  Predmet ovog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na ovogodišnji natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni projekti“.

1.2 Projektni prijedlozi za „tradicionalne LIFE projekte“ pogodni za prijavu na ovaj poziv su oni koji:

 • zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za LIFE sukladno članku 18. (a), (b), (c) i (h) Uredbi (EU) br. 1293/2013
 • odgovaraju listi tema projekata objavljenoj uz ovaj poziv i vezane su uz područje rada Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda,
 • odnose se na Program LIFE 2014. – 2020. (potprogram za Okoliš i potprogram za Klimu u dijelu koji se odnosi na upravljanje vodama),
 • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja upravljanja vodama i vodnog okoliša, zaštite prirode i biološke raznolikosti, zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti.

2. Korisnici sredstava

2.1 Pravo na korištenje sredstava Hrvatskih voda za sufinanciranje sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti pravne osobe koje se prijavljuju kao koordinator-korisnici projekta (coordinating beneficiary) i/ili pridruženi-korisnici na projektu (associated beneficiary) (dalje u tekstu: korisnici):

te ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovog Poziva,
 • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovome Pozivu,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava i sufinanciranja projekata od strane Hrvatskih voda,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja uključujući nepodmirene dospjele obveze korisnika prema Hrvatskim vodama po bilo kojoj osnovi.

2.2 Udruge, koje se prijavljuju kao korisnici projekta i u slučaju da projekt bude odabran za financiranje iz LIFE programa, a da bi ostvarili pravo na sredstva Hrvatskih voda, moraju se javiti na javni natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama koji će se objaviti 2018. godini.

3. Ocjenjivanje prikladnosti teme za nacionalno sufinanciranje

3.1 Ministarstvo će razmotriti uredno pristigle zahtjeve te sukladno prihvatljivosti projektne teme prema uvjetima iz točke 1.2 predložit će Hrvatskim vodama iskazivanje financijske podrške.

3.2 Hrvatske vode će na prijedlog Ministarstva - u skladu s propisima kojima je uređeno područje vodnoga gospodarstva i Planom upravljanja vodama, dati načelnu financijsku podršku putem Obrasca A6 iz LIFE projektne dokumentacije za prijavu projekata putem eProposal-a i to:

 • projektnim prijedlozima koji odgovaraju uvjetima iz točke 1.2
 • za aktivnosti koje će se provoditi na području Republike Hrvatske, 
 • korisnicima koji udovoljavaju navedenim kriterijima iz točke 2.1

4. Sredstva Hrvatskih voda

4.1 Hrvatske vode će, na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, korisnicima koji udovoljavaju kriterije iskazati financijsku podršku za opravdane troškove sukladno pravilima LIFE programa, propisima kojima je uređeno područje vodnoga gospodarstva,  Planu upravljanja vodama  i općim aktima Hrvatskih voda i to najviše do 40% učešća kojeg korisnik treba osigurati, a koje ne prelazi 16% ukupne opravdane vrijednosti projekta.

4.2 Potpisan i ovjeren Obrazac A6 na kojem je vidljiv maksimalan iznos za kojeg Hrvatske vode daju načelnu financijsku podršku ne predstavlja Odluku Hrvatskih voda o sufinanciranju već se daje kao iskaz financijske podrške u slučaju da projekt bude odabran za financiranje iz LIFE programa

4.3 Nakon što projekt bude ocijenjen od strane Europske komisije odnosno EASME (Agencija za malo i srednje poduzetništvo) kao opravdan i dopustiv te uđe u završnu proceduru nagrađivanja, Hrvatske vode će temeljem neposrednog zahtjeva korisnika odnosno temeljem natječaja za sufinanciranje projekata nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama u narednoj godini i po dostavljenoj cjelokupnoj dokumentaciji koja je preduvjet za dodjelu sredstava Hrvatskih voda donijeti Odluku o sufinanciranju.

4.4 Ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama sklopit će se nakon sklapanja ugovora koordinatora korisnika i EK/EASME odnosno nakon sklapanja partnerskog ugovora koordinatora korisnika s pridruženim korisnikom

4.5 Sredstva Hrvatskih voda mogu se dodijeliti „tradicionalnim“ projektima odabranim za sufinanciranje od strane Europske komisije i EASME u okviru ovogodišnjeg natječaja za Program LIFE 2014. – 2020.

4.6 Iznos raspoloživih sredstava Hrvatskih voda po ovom Pozivu biti će utvrđen Financijskim planom (Planom upravljanja vodama) Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcijom za 2019. i 2020. godinu ovisno o pristiglom broju odobrenih projektnih prijedloga te će se korigirati ovisno o stvarnom broju odabranih projekata za sufinanciranje iz sredstva EU.

4.7 Učešće Hrvatskih voda u sufinanciranju projekata po dostavljenom pojedinačnom zahtjevu i cjelokupnoj potrebnoj dokumentaciji, sukladno ovom Pozivu od strane korisnika, biti će usklađeno prema Odluci o izvršenju Plana upravljanja vodama koju donosi Upravno vijeće Hrvatskih voda, temelje koje će Hrvatske vode sklopiti ugovor o sufinanciranju.

5. Opravdani troškovi

5.1 Sredstva Hrvatskih voda će se isplaćivati za opravdane troškove ukupne vrijednosti projekta nastale nakon početka projekta sukladno pravilima LIFE programa 2014 – 2020., propisima kojima je uređeno područje vodnoga gospodarstva,  Planu upravljanja vodama te općim aktima Hrvatskih voda.

5.2 Opravdani troškovi su neophodni i stvarni izdaci koje su napravili podnositelji tijekom provedbe projektnih aktivnosti u svrhu ostvarenja projektnih rezultata i ciljeva. Samo se opravdani troškovi uzimaju u obzir za dodjelu sredstava Hrvatskih voda. Samo one aktivnosti koje su nužne za provedbu projekta mogu stvarati opravdane troškove. Nužno je voditi računa da se opravdani troškovi moraju temeljiti na stvarno nastalim troškovima.

6. Dostava zahtjeva

6.1 Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a završava 18. kolovoza 2017.

6.2 U slučajevima kada je više korisnika projekta, zahtjev dostavlja HR koordinator-korisnik objedinjeno za sve HR pridružene-korisnike s jasno istaknutim točnim iznosima koje se traže za svakog pojedinog korisnika te za koje je potrebno dostaviti sve dokaze iz točke 7.1.

6.3 U slučaju da koordinator-korisnik nije pravna osoba registrirana na području RH, a pridruženi HR korisnik na tom projektu je, zahtjev za sufinanciranje pod jednakim uvjetima dostavlja pridruženi HR korisnik.

6.4 Podnositelji zahtjeva na ovaj Poziv svoje zahtjeve dostavljaju:

 • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika
 • na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
 • u zatvorenoj omotnici s adresom podnositelja zahtjeva i s naznakom: ZAHTJEV za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za LIFE program 2017.
 • elektronskom poštom na life@mzoe.hr

7. Obvezna dokumentacija za podnošenje zahtjeva

7.1 Zahtjev na ovaj Poziv treba sadržavati obaveznu dokumentaciju koja se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i to:

 • Zahtjev podnositelja za sufinanciranje projekta
 • Zahtjev sadrži sažetak projekta i troškovnik– na hrvatskom jeziku
 • Popunjen Excel financijski obrazac raspodjele sredstava priložen uz ovaj poziv
 • Projektnu prijavu u elektronskom obliku i isprintanim PDF obrascima eProposala koju nije potrebno prevoditi na hrvatski/engleski jezik i to :

o   Administrativni obrasci (A forms)

 • Obrazac A6 na kojem je vidljiv točan maksimalni iznos koji se traži od Hrvatskih voda uz naznaku da se radi o sufinanciranju aktivnosti koje će provoditi točno određeni korisnik/korisnici – sukladno uvjetima iz točke 3.2
 • Za elektronski format - Obrazac A6 treba biti posebno izdvojen

o   Pregled projekta (B forms)

o   Detaljni tehnički opis projektnih aktivnosti (C forms)

o   Financijski obrasci (F forms)

 • Potvrdu Porezne uprave (izvornik) o stanju duga po osnovi javnih davanja ne stariju od 30 dana od dana prijave na Poziv,
 • Potpisanu i ovjerenu Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koristi li se ili ne koristi PDV u računima za utvrđivanje opravdanog troška kao pretporez u obračunskom razdoblju.
 • Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ili projekta
 • Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

7.2 Cjelokupna dokumentacija dostavljena temeljem ovog Poziva ostaje u spisu predmeta bez obveze povrata ili kopiranja iste od strane Ministarstva.

7.3 Ovjereni Obrazac A6 dostavlja se prijaviteljima koji su udovoljili uvjetima iz ovog Poziva u roku od najmanje 15 radnih dana od zaprimanja Zahtjeva, pazeći na rok za prijavu na eProposal.

7.4 Hrvatske vode će po dostavi zahtjeva od strane korisnika ovisno o vrsti korisnika kao pravne osobe, zatražiti od korisnika dopunu dokumentacije koja je uvjet za donošenje odluke i sklapanje ugovora.

8. Obrada zahtjeva

8.1 Ministarstvo i Hrvatske vode neće razmatrati zahtjeve:

     koji su dostavljeni:

 • nakon isteka kalendarskog roka Poziva,
 • na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog Poziva ili
 • od osoba koje ovim Pozivom nisu određene kao korisnici sredstava Hrvatskih voda,
 • koji nisu predmet ovog Poziva,
 • od podnositelja zahtjeva koji imaju nepodmirenih obveza prema Hrvatskim vodama.

8.2 Ministarstvo i Hrvatske vode mogu od podnositelja zahtjeva putem elektroničke pošte zatražiti dopunu dokumentacije u roku za dostavu zahtjeva na Poziv. Ukoliko podnositelj zahtjeva u zadanom roku ne dostavi potpunu dokumentaciju, smatrat će se da je odustao od zahtjeva, a Ministarstvo će pisanim putem izvijestiti podnositelja zahtjeva da iz navedenog razloga ne može ostvariti pravo na sredstva Hrvatskih voda po ovom Pozivu.

8.3 Hrvatske vode i Ministarstvo mogu provjeravati i od podnositelja zahtjeva tražiti dopunu podataka u svrhu pojašnjenja zahtjeva za financiranje.

8.4 Zahtjevi se otvaraju i razmatraju kronološki, prema datumu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje.

8.5 Dopunom dokumentacije nije dopušteno mijenjati zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena sredstva od Hrvatskih voda.

9. Ugovor o sufinanciranju

9.1 Nakon donošenja Odluke o sufinanciranju od strane Hrvatskih voda, Korisnik nije ovlašten mijenjati prihvaćene aktivnosti projekta i troškovnika te se iste izmjene neće naknadno prihvatiti i sufinancirati od strane Hrvatskih voda.

9.2 Izmjene troškovnika moguće su jedino sukladno pravilima LIFE programa i uz odobrenje EK/EASME

9.3 Temeljem Odluke Hrvatskih voda, konačnog odabira projekata za sufinanciranje iz Programa LIFE te sklapanja ugovora s EK/EASME ili partnerskog ugovora s koordinatorom projekta sklapa se Ugovor o sufinanciranju od strane Hrvatskih voda kojim se definiraju prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa propisima kojima je uređeno područje vodnoga gospodarstva,  Planom upravljanja vodama te općim aktima Hrvatskih voda.

9.4 Ugovorom će se  urediti:

 • predmet sufinanciranja
 • iznos odobrenih sredstava Hrvatskih voda temeljem odobrenog troškovnika projekta,
 • uvjeti i način isplate dodijeljenih sredstava Hrvatskih voda na IBAN korisnika ,
 • vremenski rok provedbe projekta,
 • način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava Hrvatskih voda,
 • rok dostavljanja bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika,
 • ostala međusobna prava i obveze.

9.5 Hrvatske vode zadržavaju pravo za cijelo vrijeme trajanja sklopljenog ugovora, pratiti namjensko korištenje sredstava Hrvatskih voda što uključuje i uvjete koje je trebao ispunjavati odabrani podnositelj zahtjeva/korisnik sredstava, a koji su bili temelj za odobrenje sredstava i sklapanje ugovora. U slučaju nenamjenski utrošenih sredstava i nepoštivanja ugovornih obveza Hrvatske vode mogu jednostrano raskinuti ugovor i imaju pravo na povrat cjelokupnih sredstava koje je korisnik primio po osnovi sklopljenog ugovora  sa zateznim kamatama.

10. Ostale informacije

10.1 Ovaj Poziv objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr, https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/ ).

10.2 Uz ovaj Poziv objavljuje se Lista tema projekata koja je sastavni dio ovog Poziva.

10.3 Dostavljanjem zahtjeva na ovaj Poziv, podnositelj daje odobrenje Ministarstvu i Hrvatskim vodama da osnovne podatke objave na svojim mrežnim stranicama i u drugim izvješćima.

10.4 Broj zahtjeva koji se mogu dostaviti na ovaj Poziv nije ograničen.

10.5 Sve ostale informacije mogu se dobiti od osoba zaduženih za kontakt:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Nikolina Petković Gregorić

tel: 01 3717 209, e-mail: nikolina.petkovic.gregoric@mzoe.hr  

 

 

 

24.05.2017. - Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2017. godini

Na temelju članka 67. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), a u svezi s člankom 33. stavkom 1. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2017. godini

I. Pozivaju se organizacije civilnog društva koje su odabrane za provođenje poslova oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj, sukladno Odluci KLASA: 612-07/17-10/03, URBROJ: 517-07-1-1-1-17-4 od 11. travnja 2017. godine, da iskažu interes za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2017. godini.

II. Interes se iskazuje podnošenjem obrasca iz Priloga I ovom Javnom pozivu uz dostavu sljedeće popratne dokumentacije:

 • a) Kratkog programa rada oporavilišta za 2017. godinu (do četiri stranice veličine A4),
 • b) Financijskog plana poslovanja oporavilišta za razdoblje 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. s jasno navedenim procjenama stavki opravdanih troškova za financiranje temeljem ovog Javnog poziva (stavke navesti prema redoslijedu iz Priloga II),
 • c) Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana od objave Javnog poziva).
  Popratna dokumentacija iz točaka II.a i II.b mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i ovjerena pečatom.

III. Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave ovog Javnog poziva.

IV. Odluku o dodijeli financijskih sredstava za rad oporavilišta za divlje životinje u 2017. godini donosi Ministarstvo, a objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr). Podnositelji prijava koji nisu odabrani bit će obaviješteni pisanim putem. Po stupanju na snagu Odluke, s oporavilištima kojima se dodjeljuju financijska sredstva Ministarstvo će sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze prema nacrtu iz Priloga IV.

V. Ukupan financijski iznos za dodjelu predviđen ovim Javnim pozivom iznosi 600.000,00 kn, a najveći pojedinačni iznos koji može biti dodijeljen iznosi 200.000,00 kn. Iznosi će biti raspoređeni prema broju pristiglih prijava koje zadovoljavaju uvjete Javnog poziva, prema broju životinja na skrbi, a temeljem programa rada i financijskog plana prijavitelja za 2017. godinu koji uključuje samo opravdane troškove te prema izvješću o izvršenju ugovora o korištenju financijskih sredstava dodijeljenih oporavilištima u 2016. godini.

VI. Prihvatljivim troškovima za financiranje rada oporavilišta temeljem ovog javnog poziva smatrat će se svi troškovi nastali od siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. planirani u dostavljenom financijskom planu poslovanja oporavilišta, a koji su navedeni u obrascu iz Priloga II.

VII. Financijsku potporu prema odredbama ovog Javnog poziva ne može ostvariti organizacija civilnog društva čije se aktivnosti, za koje iskazuje interes temeljem točke II. ovog javnog poziva, već financiraju iz državnog proračuna i proračuna Europske unije ili prema posebnim propisima. Kao dokaz da se aktivnosti prijavitelja ne financiraju iz više izvora, uz prijavu se dostavlja i Prilog III - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

VIII. Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, s naznakom 'Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2017. godini – NE OTVARATI'.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokumentaciju iz Priloga I. ovog Javnog poziva.

Nepravovremene i neuredne prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

IX. Javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr), a dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na adresu elektroničke pošte: oporavilista@mzoip.hr.

Tekst javnog poziva (pdf)

Odluka o dodijeli financijskih sredstava za rad oporavilišta za divlje životinje u 2017. godini (pdf)

23.05.2017. - Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017. godini

Na temelju odredbe propisane člankom 3. stavak 1. Pravilnika o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (Narodne novine, broj 31/10) ministar zaštite okoliša i energetike objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017. godini

Prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.

Kandidati trebaju ispuniti obrazac za prijavu za navedena područja, koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr. Poslovni sektor može se kandidirati za više kategorija. 

Obrasci za prijavu s popratnom dokumentacijom šalju se na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoji i zaštitu zraka, tla i mora, s napomenom 'Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada - ne otvarati!'

Rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrada na području zaštite okoliša je 60 dana od dana objave ovog javnog natječaja.

Odluka o dodjeli priznanja i nagrada donijet će se u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog Javnog natječaja i objaviti na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Javni natječaj objavljen je dana 23. svibnja 2017. godine.

Tekst natječaja (pdf)

13.02.2017. - Javni poziv za podnošenje prijava za odabir oporavilišta za divlje životinje

Na temelju članka 67. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za odabir oporavilišta za divlje životinje

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe na podnošenje prijava za odabir oporavilišta za divlje životinje za obavljanje poslova:

   A) skrbi i liječenja jedinki strogo zaštićenih divljih životinja iz skupine kralješnjaka (osim riba), iz prirode Republike Hrvatske, koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene i/ili otrovane, u svrhu njihovog oporavka i povratka u prirodu,
i/ili
   B) privremenog zbrinjavanja jedinki divljih životinja zaplijenjenih ili oduzetih na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode i Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/2013).

Podnositelj prijave iskazuje interes za pojedine vrste ili skupine divljih životinja koje namjerava zbrinjavati u oporavilištu, a za koje ima osigurane uvjete za smještaj i provođenje skrbi.

Prijava se dostavlja neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, s naznakom 'Javni poziv za podnošenje prijava za odabir oporavilišta za divlje životinje – NE OTVARATI'.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokumentaciju iz Priloga I. ovog Javnog poziva.

Nepravovremene i neuredne prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

Javni poziv objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr). Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti slanjem upita na adresu elektroničke pošte:
oporavilista@mzoip.hr

Odluku o odabiru oporavilišta za divlje životinje donosi Ministarstvo, a objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr). Podnositelji prijava koji nisu odabrani bit će obaviješteni pisanim putem.

 

 

31.01.2017. - Javni poziv obrazovnim ustanovama u vezi podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj

Sveučilištima, veleučilištima, institutima, strukovnim organizacijama, tvrtkama, udrugama te drugim obrazovnim ustanovama u vezi podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od 120 dana od objave Javnog poziva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: 'Javni poziv za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove'.

Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode dana 31. siječnja 2017. godine.

Tekst Javnog poziva (pdf)

 

Dokumenti

01.04.2016. - Natječaj za prijavu istraživačkih projekata na Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena

Od 1. travnja 2016. godine otvoren je natječaj za Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena i bit će otvoren 90 dana. Početak financiranja projekata predviđen je krajem 2016. godine.

Financiraju se istraživački i razvojni projekti u trajanju od 1 do 2 godine, u iznosu do 100% prihvatljivih troškova, u vrijednosti od 500.000 kuna do 2 milijuna kuna, s ukupnom financijskom omotnicom u vrijednosti od 17 milijuna kuna.

Namijenjen je znanstvenim organizacijama (visoka učilišta, javni znanstveni instituti te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost) za financiranje projekata vezanih za problematiku praćenja i ublažavanja klimatskih promjena, s posebnim naglaskom na smanjenje emisija stakleničkih plinova, ali i drugih srodnih utjecaja i posljedica koje klimatske promjene imaju na poljoprivredu, šumarstvo, hidrologiju, ljudsko zdravlje, bioraznolikost, promet i sl.

Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga temeljit će se na kriterijima znanstvene kompetitivnosti, inovativnosti te doprinosa predloženog istraživanja i mogućnosti primjene rezultata u društvenom i/ili gospodarskom sektoru.

Ishod ovih projekata doprinijet će donošenju politika temeljem znanstvenih spoznaja. Ovime se potiče hrvatska akademska zajednica na aktivnije sudjelovanje u rješavanju nacionalno važnih problema vezanih uz klimatske promjene i povezanih mjera, a osobito energetske održivosti uz međusobnu suradnju različitih struka radi održivog razvoja društva.

Prijave zaprima Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) putem elektronskog sustava  http://www.hrzz.hr.

Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine (pdf) je usvojila Vlada Republike Hrvatske (studeni 2015. godine). Radi se o prvom u nizu planiranih programa financiranja istraživanja i razvoja u području klimatskih promjena iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica (Plan korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine). Njime se želi uvesti dobra praksa povezivanja politike smanjivanja emisija CO2 s razvojem 'zelenih' tehnologija.

Ministarstvo je izradilo Plan te koordinira izradu i provedbu Programa u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatskom zakladom za znanost i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

07.12.2015. - Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za izdavanje ovlaštenja za provođenje programa izobrazbe o gospodarenju otpadom

OBAVIJEST
o zatvaranju Javnog poziva
za izdavanje ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe o gospodarenju otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zatvara Javni poziv obrazovnim institucijama koje imaju registriranu djelatnost za obavljanje izobrazbe i/ili poduke za odrasle osoba u vezi podnošenja zahtjeva za izdavanje ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe o gospodarenju otpadom s danom 31. prosinca 2015. godine.

Tekst obavijesti