20.02.2019. - JAVNI POZIV za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2019. godini

Na temelju članka 67. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013 i 15/2018), a u svezi s člankom 33. stavkom 1. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014 i 70/2017) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2019. godini

I. Pozivaju se udruge koje su odabrane za provođenje poslova oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj, sukladno Odluci KLASA: 612-07/17-10/03, URBROJ: 517-07-1-1-1-17-4 od 11. travnja 2017. godine, da iskažu interes za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2019. godini.


II. Interes se iskazuje podnošenjem obrasca iz Priloga I ovom Javnom pozivu uz dostavu sljedeće popratne dokumentacije:
a) Kratkog programa rada oporavilišta za 2019. godinu (do četiri stranice veličine A4),
b) Financijskog plana poslovanja oporavilišta za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2019. s jasno navedenim procjenama stavki opravdanih troškova za financiranje temeljem ovog Javnog poziva (stavke navesti prema redoslijedu iz Priloga II),
c) Potvrde Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana od objave Javnog poziva).

Popratna dokumentacija iz točaka II. a) i II. b) mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i ovjerena pečatom.


III. Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave ovog Javnog poziva.


IV. Odluku o dodijeli financijskih sredstava za rad oporavilišta za divlje životinje u 2019. godini donosi Ministarstvo, a objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoe.hr). Podnositelji prijava koji nisu odabrani bit će obaviješteni pisanim putem. Po stupanju na snagu Odluke, s oporavilištima kojima se dodjeljuju financijska sredstva Ministarstvo će sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze prema nacrtu ugovora iz Priloga IV.


V. Ukupan financijski iznos za dodjelu predviđen ovim Javnim pozivom iznosi 600.000,00 kn, a najveći pojedinačni iznos koji može biti dodijeljen iznosi 200.000,00 kn. Iznosi će biti raspoređeni prema broju pristiglih prijava koje zadovoljavaju uvjete Javnog poziva, prema broju životinja na skrbi u oporavilištu u trenutku podnošenja prijave, a temeljem programa rada i financijskog plana prijavitelja za 2019. godinu koji uključuje samo opravdane troškove, kao i prema izvješću o izvršenju ugovora o korištenju financijskih sredstava dodijeljenih oporavilištima u 2018. godini i izvješću o broju zaprimljenih strogo zaštićenih i zaplijenjenih divljih životinja smještenih u oporavilištu u 2018. godini.


VI. Prihvatljivim troškovima za financiranje rada oporavilišta temeljem ovog Javnog poziva smatrat će se svi troškovi nastali od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. planirani u dostavljenom financijskom planu poslovanja oporavilišta, a koji su navedeni u obrascu iz Priloga II.


VII. Financijsku potporu prema odredbama ovog Javnog poziva ne može ostvariti  udruga čije se aktivnosti, za koje iskazuje interes temeljem točke II. ovog Javnog poziva, već financiraju iz državnog proračuna i proračuna Europske unije ili prema posebnim propisima. Kao dokaz da se aktivnosti prijavitelja ne financiraju iz više izvora, uz prijavu se dostavlja i Prilog III - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.


VIII. Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2019. godini – NE OTVARATI“.


Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokumentaciju iz Priloga I. ovog Javnog poziva.
Nepravovremene i neuredne prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.


IX. Javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoe.hr), a dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na adresu elektroničke pošte: oporavilista@mzoe.hr.