08.05.2019 - POZIV na intervju vezan uz raspisani OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-07/18-02/04
URBROJ: 517-02-1-19-452
Zagreb, 8. svibnja 2019.
 
Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) i Odluke o odobrenju za zapošljavanje na određeno vrijeme u središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima koja sudjeluju u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije KLASA: 112-03/19-01/34, URBROJ: 521-TP-01-02-19-1 od 04. ožujka 2019. godine, a u svezi članka 6. alineje 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 70/16, 74/17 i 71/18) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike i internet stranici Ministarstva uprave objavljuje
 
POZIV NA INTERVJU
 
vezan uz raspisani Oglas KLASA: 112-07/18-02/04 URBROJ: 517-02-1-1-19-6 od 12. ožujka 2019. godine objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike i internet stranici Ministarstva uprave dana 13. ožujka 2019. godine te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 52 od 14. ožujka 2019. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radna mjesta:
 
 
51. viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja/ice, Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
55. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
62. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu, Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
66. viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja/ice, Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom Sektor za održivo gospodarenje otpadom, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
70. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za planove i posebne kategorije otpada Sektor za održivo gospodarenje otpadom, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
78. stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja, Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja
87. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja
90. stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja
100. stručni suradnik – 2 izvršitelja/ice, Služba za bioraznolikost, Sektor za bioraznolikost i strateške poslove, Uprava za zaštitu prirode
105. stručni suradnik – 3 izvršitelja/ice, Služba za strateške poslove, Sektor za bioraznolikost i strateške poslove, Uprava za zaštitu prirode
124. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja, Sektor za energetsku politiku i planiranje, Uprava za energetiku
139. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu, Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Uprava za energetiku
142. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Uprava za energetiku
143. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Služba za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Uprava za energetiku
174. stručni suradnik za navodnjavanje – 1 izvršitelj/ica, Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje, Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora
188. stručni suradnik za vodnu politiku – 1 izvršitelj/ica, Odjel vodne politike, Služba vodne politike i međunarodne suradnje, Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora
210. stručni suradnik za javnu vodoopskrbu – 1 izvršitelj/ica, Odjel javne vodoopskrbe, Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora
331. stručni suradnik – 3 izvršitelja/ice, Odjel za EU koordinaciju, Služba za europske poslove, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
351. viši stručni savjetnik za protokol – 1 izvršitelj/ica, Odjel za protokol, Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol
 
Intervju kandidata/kinja održat će se u razdoblju od 14. do 21. svibnja 2019. godine u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80/21 kat, sa sljedećim kandidatima/kinjama (inicijali prezimena i imena, datum rođenja, vrijeme održavanja intervjua, grupa, broj radnog/ih mjesta za koje će se provesti intervju):


Utorak, 14. svibnja 2019.

Srijeda, 15. svibnja 2019.

Četvrtak, 16. svibnja 2019.
 Petak, 17. svibnja 2019

Ponedjeljak, 20. svibnja 2019.

Utorak, 21. svibnja 2019Kandidati/kinje koji pristupe intervjuu dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.
Za kandidata/kinju koji/a koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.
 
Intervju će provoditi Komisija za provedbu Oglasa koju je imenovao ministar zaštite okoliša i energetike. Komisija će na intervjuu sa kandidatima/kinjama u postupku provedbe Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme provjeriti poznavanje / aktivnog znanja / odličnog poznavanja i/ili znanja stranog jezika i poznavanje i/ili znanje rada na računalu (ako su ti uvjeti propisani za popunjavanje radnog mjesta) te utvrditi stručno znanje, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, a sukladno Sadržaju testiranja odnosno pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za testiranje te načinu testiranja objavljenom na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Nakon provedenog intervjua Komisija će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu te istu dostaviti ministru zaštite okoliša i energetike zajedno sa izvješćem o provedenom postupku.  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

 

Dokumenti