Propisi i međunarodni ugovori


 

Propisi iz područja zaštite okoliša

Propisi

 • Zakon o zaštiti okoliša
  Narodne novine 80/13153/1378/1512/18, 118/18
   
 • Naputak o obrascu, sadržaju i način uvođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša
  Narodne novine 79/95
   
 • Plan intervencija u zaštiti okoliša
  Narodne novine 82/9986/9912/01
   
 • Nacionalni plan djelovanja na okoliš 
  Narodne novine 46/02
   
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  Narodne novine 71/04115/15
   
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emi­sija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladi­štenjem i distribucijom benzina 
  Narodne novine 135/06
   
 • Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila 
  Narodne novine 120/07
   
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
  Narodne novine 64/08
   
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša 
  Narodne novine 68/08
   
 • Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja  
  Narodne novine 113/08
   
 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
  Narodne novine 113/08
   
 • Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima
  Narodne novine 145/08
   
 • Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša
  Narodne novine 154/08
   
 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
  Narodne novine 30/09
   
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša
  Narodne novine 31/10
   
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  Narodne novine 57/10
   
 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
  Narodne novine 14/19
   
 • Uredba o okolišnoj dozvoli
  Narodne novine 8/145/18
   
 • Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
  Narodne novine 44/14
   
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
  Narodne novine 61/143/17
   
 • Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
  Narodne novine 77/14
   
 • Pravilnik o stručnom vijeću
  Narodne novine 121/14
   
 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
  Narodne novine 139/14
   
 • Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi
  Narodne novine 140/14
   
 • Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja
  Narodne novine 140/14
   
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša
  Narodne novine 156/14
   
 • Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
  Narodne novine 156/14
   
 • Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila
  Narodne novine 7/15
   
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
  Narodne novine 87/15
   
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
  Narodne novine 44/16
   
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša'
  Narodne novine 91/16
   
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
  Narodne novine 116/16
   
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
  Narodne novine 3/17
   
 • Uredba o odgovornosti za štete u okolišu
  Narodne novine 31/17

 

Popis međunarodnih ugovora

 • Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
  (Espoo, 1991.)
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 6/96.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 10. rujna 1997.
   
 • Protokol o strateškoj procjeni okoliša 
  (Kijev, 2003.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 23. svibnja 2003., koji je usvojen i objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 7/09.
  Protokol je stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 11. srpnja 2010., a taj je datum objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 3/10.
   
 • Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata
  (Helsinki, 1992.)
  Objavljena je u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 7/99.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 19. travnja 2000., a taj je datum objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 10/01.
   
 • Konvencija o europskim krajobrazima
  (Firenze, 2000.)
  Objavljena je u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 12/02.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku  1. ožujka 2004., a taj je datum objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 11/04.
   
 • Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja
  (Kijev, 2003.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 23. svibnja 2003., koji je usvojen i objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 4/08.
  Protokol je stupio na snagu  u odnosu na Republiku Hrvatsku 8. listopada 2009., a taj datum je objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 13/11.
   
 • Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima 
  (Stockholm, 2001.)
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 11/06.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007., a taj je datum objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 2/07.
   
 • Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša 
  (Aarhus, 1998.) 
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 1/07.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 25. lipnja 2007., a taj datum je objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 7/08.
   
 • Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini  
  (Rotterdam, 1998.)
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 4/07.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 14. veljače 2008., a taj datum je objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 1/08.
   
 • Zakon o potvrđivanju Izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Sofija 27. veljače 2001. i Izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
  (Cavtat, 2004.)
  Objavljen je u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 7/08, a Ispravak zakona u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 1/09.

Međunarodni ugovor iz područja zaštite tla

 • Konvencija Ujedinjenih Naroda o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi 
  (Pariz, 1994.)
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 11/00.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 4. siječnja 2001., a taj datum je objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 14/00.

 

Propisi iz područja vodnog gospodarstva
 • Zakon o vodama
  Narodne novine  66/2019

   
Popis podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona o vodama:

 
 
 • Uredba o standardu kakvoće voda
  Narodne novine 96/2019
 
 • Uredba o kakvoći voda za kupanje
  Narodne novine 51/2014
   
 • Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
  Narodne novine 66/201147/2013
   
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe
  Narodne novine 114/2010
   
 • Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje
  Narodne novine 83/201076/2014
   
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
  Narodne novine 3/2011
   
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora
  Narodne novine 114/2010142/2012
   
 • Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima
  Narodne novine 74/201353/201664/2018
 
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije
  Narodne novine 120/2010
   
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obav¬ljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora
  Narodne novine 73/2010
   
 • Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
  Narodne novine broj 7/2013
   
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje
  Narodne novine 26/2020
   
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
  Narodne novine 74/2013140/2015, 3/2020
   
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
  Narodne novine 1/2011118/2012, 3/2020
 
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
  Narodne novine 1/2011, 9/2020
   
 • Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda
  Narodne novine 81/2010
   
 • Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska
  Narodne novine 80/20103/2014
   
 • Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska
  Narodne novine 80/20103/2014
   
 • Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o Nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima
  Narodne novine 48/2014
   
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
  Narodne novine 78/201079/20139/2014, 9/2020
   
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
  Narodne novine 26/2020
   
 • Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora
  Narodne novine 97/201031/2013
   
 • Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku
  Narodne novine 83/2010
   
 • Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak
  Narodne novine 80/2010
   
 • Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru
  Narodne novine 89/201088/2011
   
 • Odluka o Popisu voda I. reda
  Narodne novine 79/2010
   
 • Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša
  Narodne novine 78/2011
   
 • Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 130/2012
   
 • Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba
  Narodne novine 33/2011
   
 • Odluka o određivanju osjetljivih područja
  Narodne novine 81/2010141/2015
   
 • Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora
  Narodne novine 89/2010
   
 • Odluka o granicama vodnih područja
  Narodne novine 79/2010
   
 • Državni plan obrane od poplava
  Narodne novine 84/2010
   
 • Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
  Narodne novine 5/2011 

 • ​​Zakon o vodnim uslugama
  Narodne novine  66/2019
 

Popis podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona o vodnim uslugama
 

 • Uredba o uslužnim područjima
  Narodne novine 67/2014
 
 • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva
  Narodne novine 112/2010
 
 • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga
  Narodne novine 112/2010
 
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
  Narodne novine 28/201116/2014
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
  Narodne novine 28/201116/2014
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje
  Narodne novine 28/201116/2014
   
 
 


Popis podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
 

 • Uredba o visini vodnoga doprinosa
  Narodne novine 78/201076/201119/2012151/201383/2015, 42/2019, 73/2020
   
 • Uredba o visini naknade za zaštitu voda
  Narodne novine 82/201083/2012151/2013116/2018
   
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda
  Narodne novine 82/2010108/2013
   
 • Uredba o visini naknade za korištenje voda
  Narodne novine 82/201083/201210/2014, 32/2020
   
 • Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građe¬vina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
  Narodne novine 109/2011
   
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba
  Narodne novine 83/2010
   
 • Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
  Narodne novine 107/2014
   
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda
  Narodne novine 83/2010126/2013
   
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
  Narodne novine 84/2010146/2012, 36/2020
   
 • Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
  Narodne novine 83/2010160/2013, 48/2019

 

Propisi iz zaštite zraka

Propisi

 
 • Zakon o zaštiti zraka
  Narodne novine 127/19
   
 • Program kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine  
  Narodne novine 90/19
   
 • Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 76/18
   
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  Narodne novine 71/04115/15
   
 • Uredba o kakvoći biogoriva
  Narodne novine 141/0533/11
   
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida 
  Narodne novine 73/0748/092/18
   
 • Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o 
  postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Narodne novine 145/08
   
 • Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske
  Narodne novine 151/08
   
 • Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćujuće tvari u Republici 
  Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine
  Narodne novine 152/09
   
 • Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva
  Narodne novine 154/11
   
 • Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku
  Narodne novine 77/20
   
 • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  Narodne novine 129/1297/13
   
 • Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
  Narodne novine 72/20
   
 • Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila
  Narodne novine 69/13
   
 • Odluka o donošenju Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine
  Narodne novine 95/13
   
 • Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine
  Narodne novine 139/13
   
 • Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske
  Narodne novine 1/14
   
 • Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
  Narodne novine 73/16
   
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
  Narodne novine 114/14147/14
   
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
  Narodne novine 156/14
   
 • Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU
  Narodne novine 3/16
   
 • Odluka o prihvaćanju Drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 62/16
   
 • Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
  Narodne novine 65/16
   
 • Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
  Narodne novine 73/16
   
 • Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije 
  Narodne novine 57/17
   
 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  Narodne novine 87/17
   
 • Program praćenja učinaka onečišćenja zraka na ekosustave
  PDF verzija
   
 • Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2020. godinu
  Narodne novine 123/19


Popis međunarodnih ugovora
 • Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima
  (Geneva, 1979.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93
   
 • Protokol uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP)
  (Geneva, 1984.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
   
 • Protokol uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o daljnjem smanjenju emisija sumpora
  (Oslo, 1994.)
  Objavljen je u NN-MU br. 17/98 i ispravak br. 3/99, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 27. travnja 1999.
   
 • Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979.
  (Göteborg, 1999.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1999.
  Objavljen je u NN-MU br. 04/08, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. siječnja 2009. a taj datum je objavljen u NN-MU br. 7/08.
   
 • Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i Dodataka od II. do IX. Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona iz 1999. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine i dodavanje novih Dodataka X i XI.
  Objavljen je u NN-MU br. 8/18 i Ispravak NN-MU br. 1/19.
   
 • Protokol o nadzoru emisija hlapljivih organskih spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekogranič­nom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Geneva, 1991.)
  Objavljen je u NN-MU br. 10/07, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lipnja 2008. godine a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/08.
   
 • Protokol o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Sofia, 1988.) 
  Objavljen je u NN-MU br. 10/07, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lipnja 2008. godine a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/08.
   
 • Protokol o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Aarhus, 1998.)
  Objavljen je u NN-MU br. 05/07, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. prosinca 2007., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 9/07.
   
 • Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i Dodataka osim III. i VII. protokola o teškim metalima iz 1998. godine uz konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  Narodne novine - Međunarodni ugovori 1/18.
   
 • Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Aarhus, 1998.)
  Objavljen je u NN-MU br. 05/07, stupio ja na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. prosinca 2007, a taj je datum objavljen u NN-MU br. 9/07.
   
 • Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i Dodataka I., II., III., IV., VI. i VIII. Protokola o postojanim organskim onečišćujućimn tvarima iz 1998. godine uz Konveciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine i Izmjena i dopuna Dodataka I. I II. Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz 1998. godine uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  Objavljen NN-MU br. 1/18.
   
 • Stockholmska Konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  (Stockholm, 2001.)
  Objavljena je u NN-MU br. 11/06, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007. a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/07.
   
 • Uredba o objavi Dodatka G od 6. svibnja 2005. godine, Izmjena i dopuna Dodataka A, B i C iz svibnja 2009. godine, Izmjene i dopune Dodatka A iz travnja 2011. godine i Izmjene i dopune Dodatka A iz svibnja 2013. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Objavljena u NN-MU br. 8/15.
   
 • Uredba o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz svibnja 2015. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Objavljena u NN-MU br. 5/16.
   
 • Uredba o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz svibnja 2017. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Objavljena u NN-MU br. 1/19.
   
 • Uredba o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i B iz svibnja 2019. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Objavljena u NN-MU br. 5/20.
   
 • Uredba (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Objavljena na stranici EUR-Lex PE/61/2019/REV/1.
   
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Objavljena u NN br. 54/20
Propisi iz područja zaštite klime i ozonskog sloja


KLIMA
 

Propisi

 • Zakon o zaštiti zraka
  Narodne novine 130/1147/1461/17
   
 • Uredba o kakvoći biogoriva
  Narodne novine 141/0533/11
   
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida 
  Narodne novine 73/0748/092/18
   
 • Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola 
  Narodne novine 142/08
   
 • Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima 
  Narodne novine 145/08
   
 • Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske 
  Narodne novine 151/08
   
 • Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj 
  Narodne novine 76/09
   
 • Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćene tvari u Republici Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine 
  Narodne novine 152/09

  Prilog Programu (pdf)
   
 • Odluka o prihvaćanju Petog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Narodne novine 24/10
   
 • Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
  Narodne novine 69/12154/14
   
 • Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 87/12
   
 • Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 134/12
   
 • Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova
  Narodne novine 19/13
   
 • Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 108/13
   
 • Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva
  Narodne novine 113/1376/14
   
 • Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine
  Narodne novine 139/13
   
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova
  Narodne novine 06/14
   
 • Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Narodne novine 18/14
   
 • Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2013. godinu
  Narodne novine 105/14
   
 • Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
  Narodne novine 140/14
   
 • Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije
  Narodne novine 26/15
   
 • Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine
  Narodne novine 70/15
   
 • Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2014. godinu
  Narodne novine 96/15
   
 • Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2015. godinu
   
 • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
  Narodne novine 12/17
   
 • Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2016. godinu
   
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ
  Narodne novine 61/17
   
 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  Narodne novine 87/17
   
 • Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine
  Narodne novine 19/18

 

Akti Europske unije

 

Korisni linkovi prema stranicama Europske komisije s propisima vezanim za klimu

 1. Sustav trgovanja emisijama Europske unije (EU ETS) (The EU Emissions Trading System (EU ETS) (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/documentation_en.htm
   
 2. Strukturna reforma europskog tržišta ugljika (Structural Reform of the European Carbon Market (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/documentation_en.htm
   
 3. Jedinice i ukupne količine (Allowances and caps (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/documentation_en.htm
   
 4. Dražbe (Auctioning (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/documentation_en.htm
   
 5. Besplatna dodjela emisijskih jedinica stakleničkih plinova na temelju referentnih vrijednosti (Free allocation based on benchmarks (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/allocation/documentation_en.htm
   
 6. Ispuštanje ugljika (Carbon leakage (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/documentation_en.htm
   
 7. Praćenje, izvješćivanje i verifikacija emisija u Sustavu trgovanja emisijama Europske unije (Monitoring, reporting and verification of EU ETS emissions (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm
   
 8. Registar Europske unije (Union Registry (Documentation)): 
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/documentation_en.htm
   
 9. Osiguranje cjelovitosti Europskog tržišta ugljika (Ensuring the integrity of the European carbon market (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/oversight/documentation_en.htm
   
 10. Međunarodno tržište ugljika (International carbon market (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/linking/documentation_en.htm
   
 11. Praćenje, izvješćivanje i verifikacija u zrakoplovstvu (Monitoring, Reporting and Verification for Aviation (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/monitoring/documentation_en.htm
   
 12. Operatori zrakoplova i države članice koje ih administriraju (Aircraft operators and their administering Member States (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/operators/documentation_en.htm
   
 13. Proširenje zrakoplovstva iz EU ETS sustava na države Europske slobodne trgovinske zone Europskog gospodarskog prostora (Extension of aviation in the EU ETS to the EEA EFTA States (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/eea/documentation_en.htm
   
 14. Dodjela zrakoplovnih jedinica u Sustavu trgovanja emisijama unutar Europskog gospodarskog prostora (Allocation of aviation allowances in an EEA-wide Emissions Trading System (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/allowances/documentation_en.htm
   
 15. Proširenje zrakoplovstva Republike Hrvatske u EU ETS sustav (Extension of aviation in the EU ETS to Croatia (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/croatia/documentation_en.htm
   
 16. Smanjenje emisija iz sektora pomorstva (Reducing emissions from the shipping sector (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping/documentation_en.htm
   
 17. Cestovni promet: Smanjenje emisija CO2 iz vozila (Road transport: Reducing CO2 emisssions from vehicles (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/documentation_en.htm
   
 18. Smanjenje emisija CO2 iz putničkih vozila (Reducing CO2 emissions from passenger cars (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/documentation_en.htm
   
 19. Smanjenje emisija CO2 iz kombi vozila (Reducing CO2 emisssions from vans (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/documentation_en.htm
   
 20. Smanjenje emisija CO2 iz teških teretnih vozila (Reducing CO2 emissions from Heavy-Duty Vehicles (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy/documentation_en.htm
   
 21. Označavanje vozila s obzirom na njihovu emisiju CO2 (CO2 labelling of cars (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/labelling/documentation_en.htm
   
 22. Kakvoća goriva (Fuel Quality (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/documentation_en.htm

   

Popis međunarodnih ugovora

 • Okvirna Konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  (Rio de Janeiro, 1992.)
  Objavljena u NN-MU br. 2/96, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. srpnja 1996.
   
 • Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  (Kyoto, 1999.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1999. godine.
  Zakon o potvrđivanju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime objavljen je u NN-MU br. 5/07
   
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Zakon je objavljen u NN-MU 5/15
   
 • Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Engleska verzija
  (Doha, 2012.)
  Zakon o potvrđivanju Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola objavljen je u NN-MU br. 6/15
   
 • Odluka Vijeća (EU) 2015/146 od 26. siječnja 2015. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Engleska verzija
   
 • Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma
  Zakon je objavljen u NN-MU br. 3/17


ZAŠTITA OZONSKOG SLOJA I FLOURIRANI STAKLENIČKI PLINOVI

 

Propisi

 

Akti Europske unije

  1.)  Propisi vezani uz zaštitu ozonskog sloja 

  2.) Propisi vezani za fluorirane stakleničke plinove

 

Popis međunarodnih ugovora

 • Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača
  (Beč, 1985.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 
 • Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Montreal, 1987.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 
 • Dopuna Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač 
  (London, 1990.)
  Objavljena je u NN-MU br. 11/93, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 13. siječnja 1994.
 
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Copenhagen, 1992.)
  Objavljena je u NN-MU br. 8/96, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 12. svibnja 1996.
 
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač 
  (Montreal, 1997.)
  Objavljena je u NN-MU br. 10/00, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. prosinca 2000., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 14/00.
 
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Peking, 1999.)
  Objavljena je u NN-MU br. 12/01, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 24. srpnja 2004.
 
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač 
  (Kigali, 2016.)
  Objavljena je u NN-MU br. 7/18
Propisi iz područja otpada
Propisi iz područja zaštite prirode
Temeljni propisi iz područja zaštite prirode
 
 • Zakon o zaštiti prirode
  Narodne novine 80/1315/18, 14/19, 127/19
 • Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine
  Narodne novine 72/17
 
Zaštićena područja
 
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode
  Narodne novine 64/14
   
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode 
  Narodne novine 90/14
   
 • Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 108/14
   
 • Pravilnik o korištenju osobnih automobila, mobilnih telefona, redovitih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije
  Narodne novine 36/15
   
 • Pravilnik o službenoj odori čuvara prirode
  Narodne novine 117/17
   
 • Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode 
  Narodne novine 119/17
 
Ekološka mreža Natura 2000
 • Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
  Narodne novine 80/19

 • Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže
  Narodne novine 25/20, 38/20

  
Vrste i staništa
 • Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
  Narodne novine 15/18, 14/19
   
 • Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama
  Narodne novine 94/13, 14/19
   
 • Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama
  Narodne novine 84/9679/02
   
 • Pravilnik o prijelazima za divlje životinje
  Narodne novine 5/07
   
 • Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti
  Narodne novine 35/08
   
 • Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu
  Narodne novine 70/09
   
 • Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama
  Narodne novine 144/1373/16
   
 • Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže
  Narodne novine 15/14
   
 • Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima 
  Narodne novine 88/14
   
 • Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno
  Narodne novine 17/1568/16 
   
 • Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama
  Narodne novine 17/17
   
 • Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta
  Narodne novine 114/17
   
 • Pravilnik o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta
  Narodne novine 114/17

Genetska raznolikost
 
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima
  Narodne novine 70/05137/0928/1347/14, 15/18 i 115/18
   
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama
  Narodne novine 81/13
   
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji
  Narodne novine 20/18, 14/19
   
 • Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš
  Narodne novine 136/06
   
 • Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš
  Narodne novine 5/07
   
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš
  Narodne novine 64/07

Direktive i uredbe Europske unije iz područja zaštite prirode
 
 
Međunarodni ugovori iz područja zaštite prirode
 
 • Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, (NN-Međunarodni ugovori 12/93).

Usvojena: PARIZ, 1972. Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

 • Konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica, (NN-Međunarodni ugovori 12/93).

Usvojena: RAMSAR, 1971. Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti, (NN-Međunarodni ugovori 6/96).

Usvojena: RIO DE JANEIRO, 1992. Stupila na snagu: 29. prosinca 1993. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. listopada 1996.

 • Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, (NN-Međunarodni ugovori 7/02).

Usvojen: MONTREAL, 2000. Stupio na snagu: 11. rujna 2003. Republika Hrvatska potpisala Protokol u New Yorku 2000. godine. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 11. rujna 2003. (NN-Međunarodni ugovori 13/03).
 

 • Zakon o potvrđivanju Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (NN – Međunarodni ugovori 5/15)

  Usvojen: NAGOYA, 2010. Stupio na snagu: 12. listopada 2014. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. prosinca 2015. (NN-Međunarodni ugovori 6/15)
   
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), (NN-Međunarodni ugovori 12/99).

Usvojena: WASHINGTON, 1973. Stupila na snagu: 1. srpnja 1975. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. lipnja 2000. (NN-Međunarodni ugovori 5/00).

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojena: BERN, 1979. Stupila na snagu: 1. lipnja 1982. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. studenog 2000. (NN-Međunarodni ugovori 11/00).

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojena: BONN, 1979. Stupila na snagu: 1. prosinca 1983. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1.listopada 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: BONN, 1996. Stupio na snagu: 1. studenog 1999. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. rujna 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti šišimiša u Europi (EUROBATS), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: LONDON, 1991. Stupio na snagu: 16. siječnja 1994. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. rujna 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti kitova (Cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom atlantskom području (ACCOBAMS), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: MONACO, 1996. Stupio na snagu: 1. lipnja 2001. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. lipnja 2001. (NN-Međunarodni ugovori 10/01).

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima, (NN-Međunarodni ugovori 12/02).

Usvojena: FIRENZE, 2000. Stupila na snagu (i u odnosu na Republiku Hrvatsku): 1. ožujka 2004. (NN-Međunarodni ugovori 11/04). Republika Hrvatska potpisala Konvenciju u Firenci 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u okolišu, (NN-Međunarodni ugovori 1/07).

Usvojena: AARHUS, 1998. Stupila na snagu: 30. listopad 2001. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 25. lipnja 2007. (NN-Međunarodni ugovori 7/08).

 • Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova, (NN-Međunarodni ugovori 6/06).

Usvojena: WASHINGTON, 1946. Međunarodna konvencija za regulaciju kitolova i Protokol uz Međunarodnu konvenciju za regulaciju kitolova stupili su na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 10. siječnja 2007. (NN-Međunarodni ugovori 2/07).

 • Zakon o potvrđivanju Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju, (NN-Međunarodni ugovori 11/01).

Usvojen: BARCELONA, 1995. Stupio na snagu: 12. prosinca 1999. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. svibnja 2002. (NN-Međunarodni ugovori 11/04)
 

 • Odluka o objavi Memoranduma o suglasnosti o očuvanju migratornih ptica grabljivica u Africi i Euroaziji, (NN-Međunarodni ugovori 4/16).
   
 • Sporazum o razumijevanju u vezi s mjerama zaštite tankokljunog pozviždaća (Numenius tenuirostris). Potpisan: 1994.
   
 • Sporazum o razumijevanju o zaštiti i gospodarenju srednjoeuropskom populacijom velike droplje (Otis Tarda). Potpisan: 2002.
Propisi iz područja zaštite mora i priobalja

Propisi

 
 • Odluka o određivanju Referentnog centra za more (Narodne novine 91/18


Popis međunarodnih ugovora

 
 • Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja
  (Barcelona, 1976.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 
 • Protokol o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova iz zrakoplova
  (Barcelona, 1976.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 
 • Izmjena Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja
  (Barcelona, 1995.)
  Objavljena je u NN-MU br. 17/98 stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 9. srpnja 2004., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 11/04 
 
 • Izmjena Protokola o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova iz zrakoplova ili spaljivanjem na moru 
  (Barcelona, 1995.)
  Objavljena je u NN-MU br. 17/98
 
 • Protokol o suradnji u sprječavanju onečišćavanja s brodova i, u slučajevima opasnosti, u suzbijanju onečišćavanja Sredozemnog mora
  (Malta, 2002.)
  Objavljen je u NN-MU br. 12/03, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 17. ožujka 2004., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 4/04.
 
 • Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju
  (Barcelona, 1994. i Monako, 1995.)
  Objavljen je u NN-MU br. 11/01, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 12. svibnja 2002., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 11/04.
 
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja kopnenim izvorima
  (Atena, 1980.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Protokola od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja kopnenim izvorima i aktivnostima
  (Siracusa, 1996.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol.
 
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja
  (Madrid, 1994.)
  Objavljen je u NN-MU br. 13/17
 
 • Protokol o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora prekograničnim prijevozom opasnog otpada i njegovog odlaganja
  (Izmir, 1996.)
  Republika Hrvatska nije potpisala Protokol.
 
 • Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna 
  (Siracusa, 1996.) 
  NN-MU br. 3/06
 
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera
  (Portorož, 2005.) 
  NN-MU br. 7/08
 
 • Protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja
  (Barcelona, 2008.)
  Objavljen je u NN-MU br. 8/12, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 28. veljače 2013., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 2/13.

Europske direktive, uredbe i odluke:
 
 • ​Direktiva 2008/56/EZ europskoga parlamenta i vijeća od 17. lipnja 2008. kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskoga okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji) (SL L 164/19, 25.6.2008)
 
 • Direktiva Komisije (EU) 2017/845 od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu okvirnog popisa elemenata koje treba uzeti u obzir pri pripremi pomorskih strategija (SL L 125/27, 18.5.2017.)
 
 • Direktiva 2006/7/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kakvoćom vode za kupanje i ukidanju Direktive 76/160/EEZ (SL L 64, 4. 3. 2006.); (Direktiva Vijeća 76/160/EEZ od 8. prosinca 1975. o kvaliteti vode za kupanje (SL L 31, 4.3.2006.))
 
 • Odluka komisije (EU) 2017/848 od 17. svibnja 2017. o utvrđivanju kriterija i metodoloških standarda za dobro stanje okoliša morskih voda, kao i specifikacija i standardiziranih metoda za praćenje i procjenu te o stavljanju izvan snage Odluke 2010/477/EU (SL L 125/43, 18.5.2017.)
Ostali propisi
Propisi iz područja energetike

 

 • Pravilnik o energetskoj bilanci
  Narodne novine 33/03

Područje Električne energije
 

Zakoni

 
 • Zakon o energiji
  Narodne novine 120/1214/14102/15 ,68/18

 • Zakon o tržištu električne energije
  Narodne novine 22/13,102/1568/18

 • Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
  Narodne novine 46/18
 

Uredbe 

 
 • Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta
  Narodne novine 7/18

 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava,
  Narodne novine 95/15

 • Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije,
  Narodne novine 84/1320/14108/15

 • Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih ozvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija,
  Narodne novine 116/18
 

Pravilnik

   

Pravila
 

 • Pravila nestandardnih usluga HOPS-a i Cjenik nestandardnih usluga HOPS-a,
  HOPS  3/15 HOPS 2/19

 • Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom,
  Narodne novine 56/15, 33/17

 • Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije
  HROTE 16.04.2014., HROTE 29.09.2016.

 • Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja
  HEP-ODS 12/17

 • Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije
  HERA 2/17 

 • Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
  (HOPS, 5/16, 3/17)

 • Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu,
  HOPS, 4/18

 • Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu
  HEP-ODS 4/18

 • Pravila o korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta,
  HOPS 10/16)

 • Mrežna pravila distribucijskog sustava
  Narodne novine 74/18

 • Mrežna pravila prijenosnog sustava 
  Narodne novine 67/17
 

Metodologije

    
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  Narodne novine 20/19

 • Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
  Narodne novine 133/14

 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga
  HOPS 7/16

 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  Narodne novine 104/15
   
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
  Narodne novine 104/1584/16 + neslužbeni pročišćeni tekst

 • Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja
  Narodne novine 71/16112/16

 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja
  Narodne novine 85/15

 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže 
  Narodne novine 51/1731/18
 

Odluke

 
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  Narodne novine 25/19- stupa na snagu 1. travnja 2019.

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  Narodne novine 
  102/18

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos  električnom energijom
  Narodne novine  112/18

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu distribuciju električnom energijom
  Narodne novine 112/18

 • Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
  Narodne novine 34/15

 • Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru 
  Narodne novine 137/14

 • Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
  Narodne novine 84/13101/1372/15

 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije
  Narodne novine 94/0738/12
   
 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  Narodne novine 52/06
 

Opći uvjeti i cjenik

 
 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
  Narodne novine 85/15

 • Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom
  Narodne novine 37/17,47/17,31/18
 

Kriteriji

 
 • Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova 
  Narodne novine, 43/17

Područje Toplinske energije
 

Zakoni

 

Uredbe   

 
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije
  Narodne novine 1/14

 • Uredba o dopuni zakona o tržištu toplinske energije
  Narodne novine 76/18
 

Pravilnici

 
 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
  Narodne novine 99/1427/15124/15

 

Pravila

 
 • Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije
 • Narodne novine 35/14
 

Metodologija

 
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije
  Narodne novine 56/14

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije
  Narodne novine 56/14

 • Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage
  Narodne novine 42/16  
 

Odluke

 
 • Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije
  Narodne novine 153/13

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
  Narodne novine 105/14
 

Opći uvjeti

 
 • Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom
  Narodne novine 35/14

 • Opći uvjeti za isporuku toplinske energije
  Narodne novine 35/14129/15

Područje plina
 

Zakoni

 
 • Zakon o tržištu plina
  Narodne novine 18/18

 • Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
  Narodne novine 57/18
 

Pravila

 
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  Narodne novine 50/18

 • Pravila o organizaciji tržišta plina
  HROTE 50/18

 • Mrežna pravila transportnog sustava
  PLINACRO 50/18

 • Pravila korištenja sustava skladišta plina
  Podzemno skladište plina d.o.o 50/18

 • Pravila korištenje terminala za ukapljeni prirodni plin 
  Narodne novine 60/1
 

Uredbe

 
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  Narodne novine 31/14

 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  Narodne novine 65/15
 

Metodologije

 
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  Narodne novine 34/18

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  Narodne novine 48/18

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  Narodne novine 48/18, 58/18

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  Narodne novine 48/18

 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  Narodne novine 48/18

 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom 
  Narodne novine 48/18

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  Narodne novine 48/18
 

Odluke

 
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.
  Narodne novine 60/18,61/18

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.
  Narodne novine 15/19- stupa na snagu 1. travnja 2019.

 • Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  Narodne novine 56/18

 • Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina
  Narodne novine 56/18 - neslužbeni prijevod ( unofficial translation)

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
  Narodne novine 111/18

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  Narodne novine 127/17

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
  Narodne novine 122/16

 • Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. -2021. godina
  Narodne novine 122/16

 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  Narodne novine 23/16

 • Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.HERA , Narodne novine 11/16

 • Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  Narodne novine 78/14

 • Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i poogon izravnog plinovoda,
  Narodne novine  78/17
 

Opći uvjeti opskrbe plina

 
 • Opći uvjeti opskrbe plinom,
  Narodne novine  50/18

Područje Nafte i naftnih derivata
 

Zakoni

 
 • Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
  Narodne novine 19/1473/17
 

Uredbe

 
 • Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o uračunavanju u obvezne zalihe Republike Hrvatske, zaliha sirove nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj
  Narodne novine  11/2011 (24.8.2011.)

 • Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uzajamnom skladištenju obveznih zaliha sirove nafte i naftnih derivata,
  Narodne novine 11/2011 ( 24.8.2011.)
 

Pravilnici

 
 • Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivata
  Narodne novine 43/16

 • Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu
  Narodne novine  132/14, 16/15
 

Planovi

 
 • Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata
  Narodne novine 111/12

 • Plan osiguranja, dinamike formiranja i zanavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, organizacije skladištenja i regionalnog rasporeda
  Narodne novine 149/09

Područje naftnog rudarstva i geotermalnih voda za energetske svrhe

 

Zakoni

 
 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 
  Narodne novine 52/18 

 •  Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 
  Narodne novine 78/15
 

Uredbe

 
 • Uredba o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
  Narodne novine 74/17

 • Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina
  Narodne novine 31/14

 • Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika
  Narodne novine 37/14,  72/14


Pravilnici

 
 • Pravilnik o rezervama
  Narodne novine,95/18

 • Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata
  Narodne novine,95/18

 • Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja
  Narodne novine, 95/18

 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu 
  Narodne novine,  95/18

 • Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama
  Narodne novine, 95/18  

Područje Nuklearna energija

 

Zakoni 

 
 • Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti,
  Narodne novine 141/1339/15 130/17, 118/18 

 • Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih za ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško i zajedničke izjave povodom potpisivanja ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško
  Narodne novine - Međunarodni ugovori 9/02 

 • Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
  Narodne novine 107/07
 

Uredbe 

 
 • Uredba o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
  Narodne novine 155/08

Područje Obnovljivi izvora energije

 

Zakoni 

 
 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
  Narodne novine100/15111/18
 

Uredbe 

 
 • Uredba za poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  Narodne novine116/18

 • Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenim proizvođačima kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije
  Narodne novine116/18
 

Pravilnici 

 
 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije,
  Narodne novine 88/12
 

Odluke

 
 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju,
  Narodne novine 87/17

Područje Biogoriva

 

Zakoni

   

Uredbe

 
 • Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište,
  Narodne novine 125/10,116/18
 

Pravilnici

 
 • Pravilnik o  mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu
  Narodne novine  42/10,119/18

 • Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva
  Narodne novine 83/13,118/18

 • Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva
  Narodne novine 36/11

 

Područje Energetske učinkovitosti

 

Zakoni

 

Planovi

 

Izvještaji

 

Energetski pregled velikih poduzeća 

 

Ušteda Energije

 
 • Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV)
 

Pravilnici 

 
 • Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
  Narodne novine 71/15

 • Pravilnik o ovlaštenjima za energetski pregled građevina
  Narodne novine 5/11

 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina
  Narodne novine 5/11

 • Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja
  Narodne novine 101/11

 • Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa
  Narodne novine 101/1181/13

 • Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji
  Narodne novine 40/10

 • Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti televizora
  Narodne novine 101/1181/13

 • Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja
  Narodne novine 101/1181/13

 

Iz nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU):
 

Metodologije

   

Pravilnici 

 
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  Narodne novine 48/2014150/2014133/201522/201649/201687/201617/2017

 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  Narodne novine 73/2015133/2015
 

Tehnički propisi

 
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  Narodne novine 97/2014130/14

 • Tehnički propis propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  Narodne novine 128/2015

  


 

Međunarodni ugovori

 

Zakoni

 
 • Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju – IRENA,

 • NN -MU br. 6/2011
 

Uredbe 

 
 • Uredba o potvrđivanju Protokola Energetske povelje o energetskoj učinkovitosti i pripadajućim problemima okoliša
  NN - MU br. 7/1998
 

Odluke

 
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice 'Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije (2007. – 2013.)'
 • NN - MU br. 11/20075/2008

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora o Energetskoj zajednici
  NN - MU br. 6/2006

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Krovnog sporazuma o institucijskom okviru za uspostavu međunarodnih sustava za transport nafte i plina
  NN - MU br. 14/2000

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna trgovinskih odredbi Ugovora o energetskoj povelji
  NN -MU br. 6/2003

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora o Energetskoj povelji
  NN - MU br. 15/1997

 • Objava o stupanju na snagu Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju – IRENA
  NN - MU br. 10/2011
 

Sporazumi

 
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija o slučaju radiološke opasnosti,
  NN - MU br. 11/1999  

 

Područje Regulacije

 

Zakoni

 
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti,
  Narodne novine 120/2012,68/18
 

Pravilnici

 
 • Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
  Narodne novine 88/2015114/2015

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih  djelatnosti i vođenje registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetske djelatnosti
 • Narodne novine 66/18  
 

Odluke

 
 • Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
  Narodne novine 155/200850/2009103/200921/2012

 • Statut Hrvatske energetske regulatorne agencije