OPUO 2016. rujan - listopad

Pogon za preradu maslina u maslinovo ulje maksimalnog kapaciteta prerade 3,5 t/h na k.č. 4664 i 15825/1 k.o. Blato
Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture Zone malog gospodarstva II Grada Valpova
Promjena dijela tehnološkog procesa i povećanje proizvodnje trajnih i polutrajnih suhomesnatih proizvoda u postojećem pogonu tvrtke Dalmesso d.o.o., Općina Klis
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Livade
Sanacija odlagališta otpada Zmajevac na k.č. 2436/1, k.o. Zmajevac, Općina Kneževi Vinogradi
Izgradnja nove odlagališne plohe na odlagalištu otpada Bačanska na području općine Davor

Sanacija i zatvaranje odlagalište otpada 'Klisa' na k.č. 777 i 779, k.o. Otrovanec, Općina Pitomača
Izmjene sanacije i zatvaranje odlagališta 'Jagodnja Gornja' na k.č. 415/1, k.o. Jagodnja Gornja, Općina Polača
Izmjena zahvata sanacije odlagališta neopasnog otpada 'Stražbenica', Općina Gračac
Pregrada na rukavcu starog toka rijeke Drave
Rekonstrukcija postojećeg postrojenja LTH Metalni lijev, Benkovac
Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krapinske Toplice
Mini hidroelektrane Kučan Ludbreški, Ludbreg i Veliki Bukovec na rijeci Bednji, Varaždinska županija
Izgradnja uvoda DV 110 kV Mraclin - Ludina u TS 110/35 kV Ivanić-Grad
Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pregrada
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje i rekonstrukcija vodovoda u naselju Klenovica i Smokvica Krmpotska
Građevina za intenzivni uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 1300 tovljenika, 100 krmača i 1 nerasta na k.č. 1484/9 i 1484/11, k.o. Mirkovec, Općina Bedekovčina
Proizvodni, skladišni, distributivni i prodajni centar 'FAGUS d.o.o.', Grad Velika Gorica
Pretovarna stanica Lastovo na k.č. br. 6930/2, k.o. Lastovo, otok Lastovo
Izmjena sanacije odlagališta otpada 'Sv. Kuzam' - etapa I, II, III, Grad Pag
Postrojenje za proizvodnju atmosferskih plinova u radnoj zoni Rakitovec, Grad Velika Gorica
Izgradnja hale za proizvodnju piva - Kukuljanovo, Grad Bakar
Trgovački centar 'Designer Outlet Croatia' s pratećim sadržajima, Općina Rugvica
Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - luke Valun, otok Cres
Dogradnja sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Donja Zdenčina
Sustav za navodnjavanje Dravski rit ukupne površine 3 035 ha na području Općine Jagodnjak i Općine Darda, Osječko-baranjska županija
Sanacija eksploatacijskog polja 'Tambura' inertnim građevnim otpadom, Općina Fažana
Uređenje plaže Studenac, Općina Tkon, otok Pašman
Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Otok
Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Trilj
Pretovarna stanica Mljet
Izmjena u radu bioplinskog postrojenja Osilovac na k.č. 124/2 k.o. Feričanci uvođenjem novih sirovina za pripremu supstrata za anerobnu digestiju, Općina Feričanci
Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Pržić', k.č. br. 7898/2, k.o. Cres, Grad Cres
Pretovarna stanica Janjina
Iskop dna i postavljanje pontona unutar lučkog područja Grada Paga
Mala hidroelektrana Krupa na rijeci Krupi, Zadarska županija
Uređenje plaže Banova vila i Škver, Grad Rab
Rekonstrukcija i dogradnja nove obale od servisnog platoa do Mandrača u luci otvorenoj za javni promet Pula
Izgradnja parne kotlovnice 2x35 t/h u TE-TO Zagreb