Rekonstrukcija građevina za intenzivni uzgoj svinja 'Farma Magadenovac' povećanjem ukupnog kapaciteta uzgoja na 3 200 krmača i 6 500 tovljenika na k.č. 591 k.o. Golinci, Grad Donji Miholjac