Rekonstrukcija i dogradnja pogona za prihvat, doradu, konfekcioniranje i distribuciju ribe na k.č. 481/47, 481/48 i dio 481/51, k.o. Poličnik, Općina Poličnik