Sanacija, nastavak rada i zatvaranje odlagališta otpada ''Tuk'' na k.č. 2331/5, 2331/6 i dio 2329 k.o. Orahovica, Grad Orahovica