Sanacija odlagališta inertnog građevnog otpada 'Salvela', k.č. 3139/2, 3151, 3150, 3148/4, 3152/2, 3156/2 i na dijelu 3138/2, 3139/1, 3156/1, k.o. Novigrad, Istarska županija