Uvođenje i uzgoj u komercijalne svrhe strane vrste riba Mylopharyngodon piceus – crni amur na ribnjaku Grudnjak, Orahovica (04.02.2014. - 05.03.2014.)

Poljoprivredno poduzeće Orahovica d.d., Stjepana Mlakara 5, HR-33515 Orahovica, podnijelo je zahtjev za ishođenje dopuštenja za uvođenje i uzgoj u ribnjaku Grudnjak, Orahovica strane vrste riba Mylopharyngodon piceus - crni amur u komercijalne svrhe, odnosno njihovu daljnju prodaju na tržištu Republike Hrvatske, ali i na tržištu Europske unije. Podnositelj zahtjeva planira formiranje matičnog jata u periodu od pet godina, temeljem uvoza iz Narodne Republike Kine po 100.000 jedinki predmetne vrste godišnje (procjena – ukupno oko 500.000 do 1 milijun jedinki u periodu od pet godina).

Temeljem odredbi članka 20. Pravilnika o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode rješavajući o upravnoj stvari izdavanja dopuštenja za uvođenje strane divlje svojte u prirodu Republike Hrvatske, upućuje na javni uvid zahtjev Poljoprivrednog poduzeća Orahovica d.d. i sažetak Studije procjene rizika unosa i uzgoja crnog amura (Mylopharyngodon piceus).

Zainteresirana javnost mogla je dostaviti svoje prijedloge, mišljenja ili primjedbe u pisanom obliku putem Obrasca zaključno s danom 05. ožujka 2014. na adresu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, HR-10000 Zagreb; elektroničkom poštom na adresu e-pošte vesna.vrdoljak@mzoip.hr, na broj telefaksa 01/4866-100 ili donijeti osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom od 8,30 do 13,30 sati.

INFORMACIJA o provedbi savjetovanja

Zahtjev za izdavanje dopuštenja

Sažetak Studije

19.11.2014. - OBAVIJEST o provedenom savjetovanju