Uzgajalište bijele ribe u uvali Rasovatica, otok Hvar, ciljanog kapaciteta 80 t ribe i 10 t školjkaša u polikulturi