Ministar Ćorić na neformalnom sastanku Vijeća ministara za zaštitu okoliša EU-a

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/5968a3075e765.jpg

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić sudjelovao je na dvodnevnom neformalnom sastanku Vijeća ministara za zaštitu okoliša Europske unije u Estoniji. Glavna tema o kojoj su ministri razgovarali bile su eko-inovacije kao ključna pretpostavka za prijelaz na kružno gospodarstvo.

S aspekta zaštite okoliša cilj je smanjiti potrošnju resursa, emisije stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari, potrošnju kemikalija i nastanak otpada.

Odabirom resursa, proizvoda i usluga, ali i načinom korištenja proizvoda, primjenom ponovne upotrebe i načinom odlaganja proizvoda, društvo u cjelini značajno utječe na eko-inovacije koje time predstavljaju važan instrument kojim se ubrzava primjena održive proizvodnje i potrošnje. Eko-inovacije imaju veliki potencijal i u oblikovanju gradova te planiranje treba ići u smjeru razvoja održivih, pametnih gradova.

Kako bi se to realiziralo, potrebno je osigurati adekvatne modele financiranja eko-inovacija. U novom prijedlogu Europske komisije o budućnosti financiranja EU-a naznačene su okosnice financiranja iz EU proračuna i kroz njih se predlaže ulaganje, među ostalim, upravo u inovacije, klimatske promjene te energetsku i ekološku tranziciju.

Stajalište Hrvatske je EU treba još snažnije ulagati u razvoj i primjenu eko-inovacija kako bi se omogućila tranzicija na kružno gospodarstvo. Naročito je potrebno nastaviti i dorađivati modele financiranja prema malim i srednjim poduzetnicima koji mogu dati snažan doprinos razvoju eko-inovacija.

Ministri su danas razmijeniti mišljenja o prilikama i izazovima u promoviranju ciljeva Pariškog sporazuma, globalnog sporazuma o klimi, te je navedeno kako EU treba zadržati ulogu lidera u globalnom klimatskom djelovanju i nastaviti s aktivnostima u okviru klimatske diplomacije širenjem vrijednosti Pariškog sporazuma.Stranica